Kuźnia nowych rozwiązań | SNP Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Celsa Huta Ostrowiec: Kuźnia nowych rozwiązań

Specyficzne potrzeby przemysłu metalurgicznego

Udostępnij
Drukuj:
SNP wsparło hiszpańską grupę Celsa, jednego z największych producentów stali w Europie, w wypracowaniu korporacyjnego standardu SAP dla kuźni. Podczas projektu powstało wiele niekonwencjonalnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby tego sektora przemysłu.

Teraz: kuźnia

Przedsięwzięcie, zrealizowane w należącej do grupy Celsa Hucie Ostrowiec, polegało na wszechstronnym dostosowaniu i uzupełnieniu funkcjonalności rozwiązania korporacyjnego SAP Celsy o specyfikę działalności kuźniczej. Nowy standard pomaga lepiej funkcjonować kuźni w Ostrowcu Świętokrzyskim, wspierając jej złożone procesy produkcyjne.

Grupa Celsa, posiadająca kilka walcowni w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich, dynamicznie się rozwija, inwestując w zakup zakładów w kolejnych krajach Europy. Huta w Ostrowcu składa się m.in. z walcowni i kuźni. Ponieważ kuźnia w Ostrowcu jest jedynym tego typu zakładem w grupie, Celsa dotychczas nie rozwijała korporacyjnych rozwiązań SAP pod kątem specyfiki działalności kuźniczej. Specyfika kuźni to m.in. znacznie liczniejszy asortyment niż w walcowni (kilka tysięcy produktów), większa złożoność wyrobów, długi proces technologiczny (sięgający do kilku miesięcy), a także produkcja na zamówienie klienta.

Ponadto kuźnia często musi spełniać specyficzne wymagania zamówienia, nawet przy wyrobach uznawanych za standardowe, oraz wysokie wymagania dotyczące kontroli jakości produkcji. Takie warunki powodują konieczność zastosowania innych, zaawansowanych funkcjonalności SAP, zwłaszcza w obszarze produkcji i zarządzania jakością. W tym celu Celsa zdecydowała się zaangażować SNP do projektu adaptacji korporacyjnego rozwiązania SAP, które dotychczas funkcjonowało w walcowni w Ostrowcu.

„Do tego projektu, nowatorskiego w skali całej grupy Celsa, potrzebowaliśmy partnera wdrożeniowego, który zapewni ekspercki poziom wiedzy o możliwościach zastosowania SAP w obsłudze skomplikowanych procesów produkcyjnych. Dodatkowym argumentem za wyborem SNP było doświadczenie z projektów SAP w branży metalurgicznej” – powiedział Miguel Marroyo, odpowiedzialny za koordynację projektów SAP w grupie Celsa.

Prace projektowe dotyczące Zakładu Wyrobów Kutych rozpoczęły się latem 2006 r. We wdrożenie zaangażowanych było kilkadziesiąt osób – pracowników huty w Ostrowcu, działu IT hiszpańskiej Celsy, oraz ponad 10 konsultantów BCC (od 2018 SNP Poland). Rolą  było wsparcie przygotowania koncepcji wdrożenia, konfiguracja systemu, współuczestnictwo w testach oraz przygotowanie i wsparcie startu produktywnego.

Programiści ABAP SNP przygotowali zaawansowane narzędzia do wsparcia rozwiązań biznesowych przyjętych w koncepcji wdrożenia. Efektem prac wdrożeniowych był start produktywny systemu SAP w kuźni w Ostrowcu, który w module PP (planowania produkcji) odbył się w grudniu 2006 r., a w zakresie zarządzania jakością (QM) – w lutym 2007 r.

Specyficzne rozwiązania

W wyniku projektu powstało kilka ciekawych rozwiązań, rozszerzających standard systemu SAP, a powiązanych ze specyficznymi potrzebami działalności kuźniczej i oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Dla innych przedsiębiorstw o zbliżonym profilu produkcji rozwiązania te mogą stanowić wzór bądź inspirację do budowy podobnych funkcjonalności.

Z punktu widzenia odpowiedzi na potrzeby przemysłu ciężkiego o złożonym modelu produkcji szczególnie interesujące wydają się opracowane dla huty w Ostrowcu rozwiązania:

 • notification screen,
 • relationship cast PO – Ingots,
 • malfunction report,
 • serial numbers management,
 • operation sequence,
 • planning report,
 • reservation of capacity,
 • additional data.

W wyniku projektu powstało kilka ciekawych rozwiązań rozszerzających standard systemu SAP, a powiązanych ze specyficznymi potrzebami działalności kuźniczej i oczekiwaniami przedsiębiorstwa

Wszystko na jednym ekranie

Kluczową częścią projektu w Celsa Huta Ostrowiec było przygotowanie notification screen – zupełnie nowego, znacznie wykraczającego poza standard SAP zawansowanego narzędzia do rejestracji działań i parametrów procesów wytopu stali, obróbki kuźniczej, cieplnej i mechanicznej. Rozwiązanie upraszcza i ułatwia pracę użytkownikom systemu zatrudnionym na produkcji. Wszystkie operacje dokonywane przez operatorów systemu można przeprowadzić na jednym ekranie.

Rozszerzenie zostało zbudowane w technologii ABAP. Rozwiązanie notification screen ze swej istoty jest niepowtarzalne, gdyż zostało przygotowane w oparciu o precyzyjną specyfikację wymagań Celsy.

Jednak z analogicznym problemem – konieczności wprowadzania wielu danych produkcyjnych rozsianych w różnych miejscach systemu ERP – zmaga się niejedna firma prowadząca złożone procesy produkcyjne. Idea i koncepcja notification screen może być tu podstawą do rozwoju podobnych, przydatnych funkcjonalności w innych firmach.

Wytop i wlewki

Relationship cast – Ingots jest narzędziem do planowania powiązań zleceń na wykonanie wlewków z wytopami stali. Huta wytapia różne gatunki stali. Dzienna liczba wytopów jest ograniczona zdolnościami produkcyjnymi wydziału. Jednocześnie plan produkcji wymaga skojarzenia zapotrzebowań na wlewki w konkretnych gatunkach stali z planowanymi wytopami.

Produkty huty ważą od kilku do kilkudziesięciu ton. Zazwyczaj kilka wlewków jest wykonywanych z jednego wytopu, ale zdarzają się też na tyle duże, że są wykonywane z dwóch wytopów. Opracowane narzędzie pozwala na połączenie zleceń produkcyjnych na wytop stali ze zleceniami na wykonanie wlewków, z uwzględnieniem zarówno gatunku stali, jak i wielkości wlewków, tak aby zoptymalizować wykorzystanie stali – a co za tym idzie, koszty produkcji.

Z koniecznością wprowadzania wielu danych produkcyjnych rozsianych w różnych miejscach systemu ERP zmaga się niejedna firma prowadząca złożone procesy produkcyjne

Przestoje i awarie pod kontrolą

Malfunction report jest narzędziem do raportowania awarii i przestojów produkcyjnych. Umożliwia wprowadzanie przez operatora informacji o przestoju lub awarii wraz z ich zdefiniowanymi parametrami. Wywoływane jest jako oddzielna transakcja na poziomie zlecenia produkcyjnego lub w powiązaniu z konkretną operacją zlecenia podczas potwierdzania operacji. Konfiguracja układu, wydruki czy eksport do MS Excel są możliwe dzięki wykorzystaniu techniki ALV grid.

Numery seryjne w każdej fazie

Serial numbers management pozwala na zarządzanie numerami seryjnymi produktów w całym procesie technologicznym – w tym w czasie realizacji kolejnych operacji wytopu, obróbki kuźniczej, cieplnej i mechanicznej oraz montażu wyrobu gotowego.

Kolejkowanie operacji produkcyjnych

Operation sequence to zaawansowane narzędzie wspomagające planistów/mistrzów produkcji w podejmowaniu decyzji o kolejności wykonania operacji (z pracochłonnością liczoną nawet do kilkudziesięciu godzin), w celu optymalizacji takich parametrów jak: poziom obsługi, terminowość realizacji zleceń, skracanie cyklu produkcyjnego i innych.

Procesy produkcyjne w fazie kucia, obróbki cieplnej i mechanicznej, a także montażu bywają pracochłonne. Cykl produkcyjny wyrobów kuźni sięga kilku miesięcy.

Charakter produkcji na zamówienie klienta sprawia, że podstawowym kryterium oceny efektywności obsługi procesów produkcyjnych jest terminowość realizacji zamówień. Dotrzymanie terminu dostawy decyduje o wiarygodności Huty Celsa w oczach odbiorców.

Planowanie operatywne oraz sterowanie przebiegiem produkcji na wydziałach musi uwzględniać te kryteria przy wyznaczaniu terminów wykonania kluczowych operacji technologicznych. Na wybranych stanowiskach produkcyjnych tworzą się kolejki zadań, a kolejność wykonania operacji może mieć decydujące znaczenie dla dotrzymania terminu realizacji całego zlecenia.

Opracowane narzędzie pozwala na wykorzystanie jednej z kilku standardowych reguł sortowania zadań przy optymalizacji wykonania operacji na stanowiskach. Program nie tylko sortuje, ale wskazuje też wyniki obliczeń, będące podstawą ustawienia kolejki zadań. Możliwa jest ingerencja planisty, który mając dodatkowe, niepodlegające parametryzacji dane, może skorygować propozycje systemu.

Dane o produkcji w toku

Planning report pozwala na złożone raportowanie produkcji w toku, uwzględniające zlecenia sprzedaży i produkcyjne, potwierdzenia wykonania operacji technologicznych itp. dla każdego numeru seryjnego produktu. Dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnych danych o produkcji w toku można np. łatwo sprawdzić, czy realizacja wybranych zamówień przebiega zgodnie z terminami.  Rozbudowane kryteria selekcji pozwalają na wygodneprzeglądanie danych.

Obciążenia i zdolności

Reservation of capacity to narzędzie wspomagające tworzenie i rozliczanie godzin technologicznych na poszczególnych wydziałach, rezerwowanych przez klientów pod przyszłe zamówienia.

Program umożliwia szybkie dotarcie do informacji o tym, jakie są aktualne obciążenia wynikające z istniejących i planowanych zleceń produkcyjnych, jakie są przewidywane obciążenia pod przyszłe zamówienia klientów (rezerwacje) oraz jakimi wolnymi zdolnościami produkcyjnymi dysponujemy na danym stanowisku roboczym.

Dzięki kryteriom selekcji możliwy jest przegląd tych informacji tylko dla wybranych klientów lub na wybranych stanowiskach roboczych. Rozbudowane funkcje drill-down pozwalają na dotarcie do szczegółowych danych, takich jak konkretne zlecenia obciążające wybrane stanowisko.

Dla dodatkowych danych

Additional data jest narzędziem umożliwiającym wprowadzanie i przechowywanie dodatkowych informacji dla wybranych obiektów w systemie SAP (np. zleceń sprzedaży czy zleceń produkcyjnych). Dane dodatkowe są definiowane w specjalnym katalogu, dzięki czemu w każdej chwili możliwe jest zdefiniowane nowych danych czy też zmiana ich właściwości (takich jak np. zbiór dozwolonych wartości) bez konieczności ingerencji w istniejące struktury SAP.

Po zdefiniowaniu takiego katalogu możliwe jest tworzenie, zapisywanie i kopiowanie różnych wersji danych dodatkowych dla każdej pozycji zlecenia sprzedaży czy też zlecenia produkcyjnego.

Dodatkowym atutem programu jest możliwość definicji danych dodatkowych wymagających użycia formy tabelarycznej (np. skład chemiczny lub właściwości mechaniczne produktu). Umożliwia to przykładowo zapisanie wymagań klienta dotyczących tolerowanej zawartości w produkcie wybranych pierwiastków chemicznych.

Grupa Celsa, z centralą w Hiszpanii, założona w 1967 r., jest jednym z największych producentów stali w Europie. Grupa skupia 6 przedsiębiorstw: Celsa, Nervacero, Global Steel Wire, Fundia, Celsa UK, Celsa Huta Ostrowiec (od jesieni 2003 r.). Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o. to zakład o prawie 200-letniej tradycji, producent wyrobów stalowych walcowanych i kutych na gorąco. W ramach firmy funkcjonują: Zakład Wyrobów Walcowanych posiadający Wydział Stalowni z ciągłym odlewaniem stali, Wydział Walcowni Drobnej, Zakład Wyrobów Kutych posiadający Wydział Stalowni, Wydział Prasowni, Wydział Obróbki Cieplnej oraz Wydział Obróbki Mechanicznej.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00