Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

PKN Orlen: Wdrożenie systemu SAP HR

Orzeł liczy płace w SAP

Udostępnij
Co potrzeba do sukcesu wdrożenia systemu HR o bardzo szerokim zakresie, w złożonej organizacji, zatrudniającej tysiące pracowników w kilkunastu spółkach?

W przypadku projektu o takiej skali, niezależnie czy dotyczy HR czy innych obszarów, końcowy sukces uzależniony jest od wielu czynników. Spośród nich zwróćmy uwagę na kilka z nich, które zostały uznane za priorytety w jednym z największych projektów HR w Polsce – we wspieranym przez BCC (od SNP Poland) wdrożeniu mySAP HR w PKN Orlen.

Orlen od stycznia 2004 r. korzysta z mySAP HR. Wdrożenie trwające 8 miesięcy zakończyło się pełnym sukcesem – cały szeroki zakres funkcjonalny został uruchomiony zgodnie z planowanymi terminami.

W styczniu Orlen uruchomił funkcje: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac, zarządzania organizacją i szkoleniami oraz planowania rozwoju pracowników. W kwietniu udostępniono użytkownikom funkcjonalności rozliczania podróży służbowych, rekrutacji, planowania kosztów osobowych, zarządzania wynagrodzeniami i pulpit menedżera.

Z mySAP HR korzysta ponad 300 użytkowników, obsługując dane kadrowo-płacowe 5700 pracowników PKN Orlen SA oraz 2600 zatrudnionych w 12 spółkach zależnych.

Trudno wyobrazić sobie powodzenie takiego przedsięwzięcia bez metodycznego podejścia – ze strony firmy wdrożeniowej, a przede wszystkim ze strony klienta. Czynniki sukcesu, które warto bliżej omówić, to: jasne zdefiniowanie celów wdrożenia, poparcie kierownictwa, aktywny udział pracowników, transfer wiedzy.

Jasne zdefiniowanie celów wdrożenia

Brak zdefiniowanych celów biznesowych może negatywnie wpływać na przebieg wdrożenia, a w szczególności demotywować zespół wdrożeniowy (po co to robimy?) i uniemożliwiać zmierzenie efektów (co mierzyć, skoro nie było wymiernych celów?).

Orlen jest organizacją zorientowaną na cele, dlatego zdefiniowanie celów było punktem wyjścia dla projektu mySAP HR. Kierownictwo określiło cele ogólne i szczegółowe, poddające się łatwej ocenie. Dzięki temu przedsięwzięcie miało wytyczony kierunek, co pozwoliło ustalać priorytety i sprawnie podejmować decyzje w trakcie wdrożenia. Wymierność celów pozwala także na ocenę efektów wdrożenia.

Cele główne wdrożenia mySAP HR w Orlenie:

 • obniżenie kosztów operacyjnych obsługi personalnej
 • optymalizacja procesów zarządzania kadrami
 • obniżenie kosztów rozwoju i utrzymania systemu HR

Poparcie kierownictwa

Przedsięwzięcie angażujące kilkadziesiąt osób z różnych działów musi być aktywnie wspierane przez kierownictwo. Wysokie miejsce wdrożenia na liście priorytetów Zarządu Orlenu było związane ze świadomością, że mySAP HR może mieć duży wpływ na podniesienie efektywności całej firmy.

Karta projektu – „konstytucja” wdrożenia precyzująca m.in. cele biznesowe – została podpisana przez przedstawicieli najwyższego kierownictwa Orlenu. Sponsorem projektu był Wiceprezes Zarządu ds. Zasobów Kadrowych i Systemów Zarządzania Pan Andrzej Macenowicz. W pracach Komitetu Sterującego, nadzorującego przebieg prac, uczestniczył przedstawiciel Zarządu oraz kluczowi Dyrektorzy odpowiedzialni za poszczególne obszary HR, Finansów i IT.

Grażyna Kowalczyk, kierująca projektem ze strony Orlenu, stwierdza: „Dzięki takim przejawom poparcia i aktywnego uczestnictwa kierownictwa nie było problemów z oddelegowaniem pracowników do prac wdrożeniowych czy z dystansowaniem się kierownictwa średniego szczebla wobec przedsięwzięcia”.

Aktywny udział pracowników

Aby rozwiązanie odpowiadało potrzebom firmy, konieczne jest aktywne zaangażowanie jego docelowych użytkowników i odbiorców systemu. W tym sensie rolą SNP jest nie tyle wdrażanie („wdrożą nam system”), ile wsparcie przedsięwzięcia („robili to już wiele razy, więc pomogą nam to zrobić dobrze”).

We wdrożeniu SAP HR aktywnie uczestniczyło ok. 50 pracowników PKN Orlen. Ważny był udział kluczowych użytkowników dotychczasowego systemu kadrowo-płacowego – przyszli odbiorcy systemu to jedyne osoby, które jednoznacznie mogą scharakteryzować procesy, które mają być wsparte przez wdrażany system. Współuczestnicząc w tworzeniu koncepcji przyszłego rozwiązania, pracownicy działów personalnych, płacowych i informatycy stali się współautorami systemu.

Pracownicy Orlenu byli zaangażowani też w pozostałe fazy projektu: konfigurowali system, testowali procesy, przygotowywali migrację danych, tworzyli instrukcje i szkolili użytkowników końcowych. Kierownicy zespołów roboczych wspólnie z konsultantami SNP przygotowywali raporty statusu dla kierownictwa projektu.

„Dzięki tak aktywnemu udziałowi w pracach we wszystkich fazach wdrożenia mySAP HR nasi pracownicy mocno identyfikowali się z celami projektu. Świadomość, że wspólnymi siłami pracujemy nad narzędziem, które uczyni pracę bardziej efektywną i satysfakcjonującą, uznaliśmy za jeden z głównych czynników sukcesu” – oceniła Grażyna Kowalczyk.

Transfer wiedzy

Jeśli firma nie decyduje się na outsourcing administracji wdrażanego rozwiązania, metodyka wdrożeniowa musi gwarantować transfer wiedzy do pracowników klienta, którzy w przyszłości będą administrowali systemem. To po to, by stali się prawdziwymi właścicielami systemu – posiadając kompetencje potrzebne do samodzielnego utrzymywania i rozwoju systemu.

Najlepszym sposobem na zdobycie tych kompetencji jest uczestnictwo w pracach wdrożeniowych. Dlatego w Orlenie, oprócz przyszłych użytkowników mySAP HR, do każdego z 7 zespołów roboczych zostało oddelegowanych przynajmniej dwóch informatyków.

Ich zadaniem, oprócz wspierania bieżących prac projektowych, było przejmowanie kompetencji od konsultantów SNP. Konsultanci inicjowali prace konfiguracyjne i programistyczne, a ich ostatecznymi właścicielami i wykonawcami byli informatycy Orlenu.

Takie podejście pozwoliło na utworzenie centrum kompetencyjnego, zarządzającego uruchomionym systemem mySAP HR. Informatycy byli autorami dotychczasowej aplikacji kadrowo-płacowej, więc wnieśli do wdrożenia wiedzę o procesach HR, co nie zawsze ma miejsce w tego typu przedsięwzięciach.

Jerzy Bielec, Dyrektor Biura Informatyki PKN Orlen, dodaje: „Umiejętności zgromadzone w centrum kompetencyjnym dzięki transferowi wiedzy pozwalają nam uniezależnić się od zewnętrznych dostawców w zakresie wsparcia i rozwoju SAP HR. Takie podejście, będące elementem strategii IT Orlenu, umożliwia redukcję kosztów utrzymania użytkowanych rozwiązań IT. Jeśli przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane wewnętrznie do tego typu przedsięwzięcia, do gwarancji sukcesu potrzeba jeszcze „tylko” dobrej firmy wdrożeniowej”.

Notabene, to jej rolą jest dostarczenie metodyki, która z jednej strony zapewni sprawny postęp prac wdrożeniowych – a z drugiej, umożliwi odpowiedni transfer wiedzy do pracowników klienta.

W przypadku Orlenu właściwe przygotowanie projektu oraz współpraca klienta z firmą wdrożeniową zaowocowały uruchomieniem systemu w czasie znacznie krótszym niż dotychczas realizowane w Polsce przedsięwzięcia HR o porównywalnej skali. Orlen stał się prawdziwym właścicielem najbardziej zaawansowanego rozwiązania informatycznego wspierającego obszar HR.

O przedsiewzięciu powiedzieli

Grażyna Kowalczyk, Kierownik Projektu: „Ze strony Orlenu: Chciałabym podkreślić aspekt zaangażowania członków zespołu projektowego i ich efektywnej współpracy, co w końcu decyduje o jakości produktu. Skala całego przedsięwzięcia była naprawdę ogromna: w zakresie realizacji znalazł się pełen obszar funkcjonalny mySAP HR. W jednym spójnym rozwiązaniu zawarliśmy zasady wynagradzania z 4 układów zbiorowych, ponad 700 składników wynagrodzeń, 12 Funduszy Socjalnych, 15 Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, wiele systemów i harmonogramów pracy. Nasze wyzwanie było tym większe, że zdecydowaliśmy się na automatyczne przeniesienie całej historii kadrowej i struktury organizacyjnej ze starego systemu do nowego. Przygotowaniem systemu dla ponad 300 użytkowników zajmowało się, godząc pracę w projekcie z bieżącymi obowiązkami, 47 osób z PKN Orlen, oraz 9 konsultantów SNP. Jego sprawna realizacja w rekordowym wręcz tempie ośmiu miesięcy była możliwa dzięki maksymalnemu zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego.

 

Jerzy Bielec, Dyrektor Ośrodka Informatyki PKN Orlen: “If you fail to plan, plan to fail. Przyjęcie priorytetów, o których mówimy, to odpowiedź na niezwykle istotne pytania z okresu przygotowania projektu – jak zmieścić się w czasie i budżecie, zapewniając wysoką jakość, jak przebrnąć przez trudności unikając ryzyka, a także jak dostosować się do dużej dynamiki zmian w otoczeniu projektu. Trzeba tu także zaznaczyć, że realizacja projektu informatycznego to nie tylko udane jednorazowe uruchomienie systemu, ale użytkowanie produktu w celu polepszenia efektów podstawowej działalności firmy. Taki sposób oceny projektu sprawia, że zespół wykonawczy musi się skoncentrować nie tylko na szczegółach rozwiązań informatycznych, ale też na dopasowaniu tworzonego produktu do strategii firmy i na aktywnym wspomaganiu jej działalności. To wszystko osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki partnerskiej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt: specjalistów biznesowych, informatyków, konsultantów i kierowników projektu oraz przy dużym wsparciu kierownictwa firmy. Wdrożenie systemu mySAP HR w PKN Orlen jest przykładem wspaniałej pracy zespołowej oraz partnerskiej współpracy klienta i firmy wdrożeniowej – PKN i SNP.

Zobacz to case study w innym języku

Ta sama treść jest dostępna w serwisie w innym języku:

Zobacz case study - angielski

Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

0.5904 seconds.