EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

PKN Orlen: MBO trzeba wdrażać kompleksowo

Nowy system motywacyjny w oparciu o SAP

Udostępnij
Doświadczenie największej polskiej firmy wskazuje, że aby wdrożenie koncepcji MBO przyniosło efekt, trzeba taki projekt potraktować kompleksowo. Należy zadbać o oparcie systemu motywacyjnego na pełnych i wiarygodnych informacjach z wielu obszarów, a także zapewnić narzędzia przetwarzania i dostępu do danych związanych z MBO.

W październiku 2006 r. BCC (od 2018 SNP Poland) zakończyło wsparcie projektu informatycznego zwiększającego efektywność zarządzania w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN SA – jednej z największych firm w Europie Środkowowschodniej.

Dla kluczowych członków kadry kierowniczej PKN ORLEN został wprowadzony nowy system premiowania, oparty na idei MBO. Towarzyszący zmianom projekt IT, prowadzony przez Zespół Projektowy ze strony PKN ORLEN SA i SNP, zakończył się wypracowaniem rozwiązania informatycznego kompleksowo wspierającego funkcjonowanie MBO w Koncernie. Rozwiązanie jest oparte na mySAP HR i hurtowni danych SAP BW.

Skala bez precedensu

PKN ORLEN SA jest największą polską firmą, prowadzącą działalność w zróżnicowanych obszarach. Do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN należy sto kilkadziesiąt firm w Polsce i za granicą, stąd na wyniki Koncernu mają wpływ setki menedżerów, a do ustalenia wartości dodanej dla akcjonariuszy (SVA) firma wykorzystuje blisko tysiąc mierników miesięcznie. Konsekwencją powyższego jest znaczny wpływ MBO na strategię firmy, a także konieczność ścisłego skorelowania założeń biznesowych z projektem informatycznym.

Beata Stępkowska, Koordynator ds. MBO w PKN ORLEN SA

„Zarządzanie to określanie celów, które wyznaczają kierunek rozwoju danej organizacji, ustalają priorytety, pomagają w utrzymaniu wysokiej motywacji pracowników. Idea MBO pozostawia im przy tym dużą swobodę działania w realizacji tych celów. W tak rozbudowanej organizacji, jaką jest Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, gdzie systemem objętych zostało już 500 pracowników, tylko wprowadzenie odpowiedniego systemu informatycznego zapewnia nam odpowiednią obsługę całego procesu i pomaga rozszerzyć system na następne grupy pracowników” – stwierdza Beata Stępkowska, Koordynator ds. MBO w PKN ORLEN SA, Kierownik Biznesowy Projektu.

Od koncepcji biznesowej do kart celów

Punktem wyjścia projektu była wypracowana w PKN ORLEN SA koncepcja biznesowa, określająca zasady funkcjonowania MBO w Koncernie.

„Model biznesowy MBO był projektowanyw oparciu o wiedzę na temat przedsiębiorstwa, jaką posiadają pracownicy, oraz o znajomość samej metodyki MBO. Proces ten był istotny nie tylko z uwagi na konieczność zmniejszenia ryzyka niepowodzenia projektu. Przyjęte w nim rozwiązania są i będą podstawą rozwoju standardów MBO w przyszłości. System informatyczny jest więc tu tylko narzędziem wspierającym procesy, zaprojektowanym w przedsięwzięciu biznesowym, stanowiąc jednak niezbędną, integralną część programu MBO” – podkreśla Robert Toczko, Kierownik Teleinformatyczny Projektu MBO w PKN ORLEN SA.

Dla każdego z objętych systemem MBO menedżerów opracowano zestaw celów, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, który wskazuje pracownikowi, w którym kierunku powinny zmierzać jego działania. Poziom realizacji wcześniej wyznaczonych celów przekłada się na wysokość przyznawanej pracownikowi premii.

Założeniem realizowanego projektu było zbudowanie systemu informatycznego wspierającego proces MBO od momentu utworzenia zestawu celów (karta celów) do momentu wypłaty premii. Celem projektu było odzwierciedlenie całości tego procesu poprzez wykorzystanie istniejących systemów, a w szczególności SAP BW i mySAP HR.

U podstaw systemu MBO (Management by Objectives – zarządzanie przez cele) leży powstała w latach 50. idea, której autorem był P.F. Drucker. Zakłada ona taki model zarządzania, który pozostawia dużą swobodę pracownikom w sposobie realizacji określonych celów. Ma to wpływ na rozwój ich motywacjii pozwala lepiej wykorzystać potencjał kadry kierowniczej.

Prace te obejmowały ujednolicenie nazw wskaźników (w trakcie prowadzonych prac do września 2006 r. opracowano ponad 1500 wskaźników), przygotowanie systemu do ich rejestracji, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym pracownikom oraz ich przełożonym.

Zadaniem SNP było również przygotowanie mechanizmów automatycznego wyliczenia premii związanej z realizacją celów oraz rozliczenie jej na liście płac. Szczególnie ważnym elementem było ponadto zapewnienie prawidłowego obiegu informacji, tak by zarówno oceniany menedżer, jak i jego przełożeni mieli spójną podstawę do komunikacji i rozliczania celów zdefiniowanych w ramach systemu MBO.

Czerpać z dobrego źródła

Ważną część projektu od strony biznesowej stanowiły prace identyfikujące źródła danych dla opracowanych celów biznesowych. Celem tego etapu było wskazanie, skąd system ma pobierać dane, aby poziom realizacji wyliczał się automatycznie – co pozwala zaoszczędzić czas pracowników i redukuje ryzyko powstania błędów.

Zdefiniowane źródła danych stanowiły dla konsultantów SNP podstawę do utworzenia kostek informacji hurtowni danych. Niezbędne okazało się również zbudowanie dodatkowych ekstraktorów po stronie SAP BW.

Wskazane parametry źródłowe umożliwiły opracowanie hierarchii m.in. dla MPK (miejsc powstawania kosztów), wykorzystywanych kont księgowych, indeksów materiałowych itp. Dzięki temu proces aktualizacji mierników jest szybszy i łatwiejszy w obsłudze, gdyż nie wymaga ponownego założenia celu, a tylko aktualizację określonego węzła hierarchii.

Standard nie zawsze najlepszy

Zamodelowanie nowych procesów w rozwiązaniach informatycznych wymagało przygotowania i znacznej rozbudowy użytkowanych przez PKN ORLEN SA hurtowni danych SAP BW oraz mySAP HR. Zapewne najciekawszą i najbardziej innowacyjną częścią wspieranego przez SNP projektu było zbudowanie wykraczającego poza standard SAP rozwiązania, które znacznie ułatwia menedżerom i zespołowi MBO definiowanie, monitoring i rozliczanie celów.

Andrzej Skotak, Kierownik Zespołu Rozwoju Systemów Kadrowo-Płacowych w Biurze Informatyki PKN ORLEN SA komentuje:

„To jasne, że warto korzystać ze standardowych rozwiązań zapewnianych przez producenta systemu. Z pewnością łatwiej jest je na przykład przenieść do nowej wersji systemu przy przyszłym upgradzie. Jednak nie za wszelką cenę. Wspólnie z SNP oceniliśmy, że korzyści z budowy rozwiązania szytego na miarę przeważają nad potencjalnymi niedogodnościami. Nie sztuką jest przełożyć proste oczekiwania klienta na język standardu systemu. Od partnera wdrożeniowego oczekujemy czegoś więcej – kreatywnego podejścia do naszych, nie zawsze szablonowych oczekiwań”.

W obie strony

„Dzięki integracji SAP BW i mySAP HR utworzono rodzaj interaktywnej platformy celów (mierników), gwarantującej dostęp do spójnych danych o celach. To zaś pozwala mieć pewność, że zmiana aktualizująca mierniki jest dokonywana tylko w jednym miejscu przez użytkownika, a widoczna jest zarówno po stronie SAP BW, jak i mySAP HR” – stwierdził Robert Toczko.

Poszczególne mierniki zakładane są przez użytkownika po stronie SAP BW. Po automatycznej migracji mierników są one wykorzystywane w mySAP HR, gdzie w zależności od zdefiniowanych ról menedżerowi (przełożonemu) wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych mierników/celów, które za pomocą prostego interfejsu przypisuje do karty celów swojego podwładnego.

Na tej podstawie następuje zautomatyzowanie zakładania karty celów i ich akceptacji. Dzięki temu Koncern nie tylko wyeliminował papierowy obieg kart i przyspieszył proces zatwierdzania celów MBO, ale także zapewnił w pełni elektroniczny nadzór na każdym z etapów całego procesu.

Integracja stała się bardziej efektywna, a przy tym łatwiejsza i tańsza w utrzymaniu

 

Dla każdego z mierników został opracowany tzw. formularz informacji dodatkowej o mierniku, który dostarcza użytkownikowi (właścicielowi karty) dodatkowej, bardzo przydatnej wiedzy o danym celu. Z formularza można się dowiedzieć, czy stopień realizacji celu jest obliczany ręcznie, czy też automatycznie przez system. Jeśli cel wyliczany jest formułą, to załączony jest sposób jego obliczania (algorytm) w formie opisu technicznego i biznesowego.

System pokazuje informacje, jakie są źródła danych do wyliczenia celu, kto zmapował miernik, od jakiego czasu miernik jest ważny, do jakiej kategorii i typu należy cel itp. Dane wyświetlane na formularzu informacji dodatkowej o mierniku są wprowadzane po stronie SAP BW, a wyświetlane na karcie realizacji celu po stronie mySAP HR. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom administrator techniczny PKN ORLEN SA dysponuje przejrzystym obrazem integracji rozwiązań objętych projektem. Integracja stała się bardziej efektywna, a przy tym łatwiejsza i tańsza w utrzymaniu.

Analogicznie, dzięki integracji międzymodułowej menedżer ma pewność uzyskania danych na czas, z gwarancją nie tylko ich jakości, ale także swobody dostępu i analizy.

Wszystkie zaangażowane w proces MBO strony korzystają przy tym głównie z interfejsów czy to dedykowanych aplikacji, czy też raportów, które zostały w całości udostępnione na stronach WWW. Taka spójna forma przetwarzania danych, od ich definicji po wizualizację, dodatkowo wpływa na skuteczność realizacji idei MBO.

Kontrola realizacji celów

W ramach projektu SNP przygotowało też narzędzie, dzięki któremu kadra wysokiego i średniego szczebla może w portalu intranetowym na bieżąco kontrolować poziom realizacji wyznaczonych celów. Funkcjonalność ta jest jednym z elementów samoobsługi menedżerskiej (MSS – Manager Self Service), ukierunkowanej na jakość wykorzystywanej informacji zarządczej. Stworzone rozwiązanie zapewnia bowiem nie tylko możliwość śledzenia wykonania własnych celów. Menedżer może analizować poziom wykonania celów w rozbiciu na podległych sobie pracowników objętych programem MBO.

Wszystkie te informacje są dostępne na bieżąco w formie bezpośredniego porównania z wartościami założonymi na początku okresu oceny. Przy wysokiej jakości definicji mierników i rzetelnym ich przetwarzaniu daje to efekt sprzężenia zwrotnego – niemal na bieżąco można obserwować wyniki podjętych działań.

Drugim ważnym aspektem działania narzędzia internetowego przygotowanego przez SNP w mySAP HR jest zapewnienie obsługi celów, które ze względu na swą naturę są niewymierne i które podlegają wyłącznie ocenie subiektywnej. System zapewnia dwupoziomową obsługę takich celów. Można wprowadzić ocenę będącą wynikiem bezpośredniej rozmowy pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Następnie ocenę może skorygować przełożony znajdujący się o jeden szczebel wyżej w strukturze organizacyjnej firmy.

Całość procesu MBO realizowanego poprzez przeglądarkę internetową jest nadzorowana na bieżąco przez administratorów merytorycznych. Mogą oni weryfikować i korygować poszczególne kroki, administrować rozwiązaniem, obsługiwać i kontrolować proces ewentualnych odwołań pracowników zgłaszających uwagi do ocen.

Zmiany na lepsze

Kompleksowe podejście do tematu wdrożenia MBO w PKN ORLEN SA było nierozerwalnie związane ze zmianami organizacyjnymi. Projekt zmian informatycznych musiał zostać zsynchronizowany z projektem zmian organizacyjnych niezbędnych do powodzenia przedsięwzięcia.

Przede wszystkim ustrukturalizowano sposób oceniania i naliczania premii dla menedżerów w zależności od osiągniętego poziomu realizacji celów. Wyznaczono nowe role, takie jak: administrator techniczny systemu MBO, administrator biznesowy systemu MBO. Już dziś mają oni pod swoją opieką ponad 1500 celów (mierników). W ten sposób został stworzony system wsparcia i pomocy dla wszystkich pracowników, których dotyczy system MBO – ocenianych i oceniających.

Efektem zmian organizacyjnych jest z jednej strony lepsze wykorzystanie potencjału wdrożonych innowacyjnych funkcji SAP, a z drugiej – nowa jakość komunikacji i motywacji kadry menedżerskiej. A wszystko po to, by zwiększyć efektywność kapitału ludzkiego i wartość dodaną dla akcjonariuszy PKN ORLEN SA.

Korzyści technologiczne

Przyjrzyjmy się korzyściom wdrożenia MBO opartego na SAP BW i mySAP HR od strony technologicznej. Wypracowane w PKN ORLEN SA rozwiązanie nie ogranicza się bynajmniej do prostego wspierania procesów motywacyjnych.

Przyjęty sposób integracji pozwala osiągnąć efekt synergii wykorzystania danych zgromadzonych w różnych modułach SAP poprzez zapisanie ich po stronie SAP BW, wykorzystanie tych samych danych do budowania systemów motywacyjnych w HR, jak i do systemów zarządzania wartością firmy.

Wdrożenie MBO stworzyło nową jakość realizacji strategii na poziomie codziennej pracy menedżerów. Cenna jest też możliwość wykorzystania rozproszonych danych do automatycznego wyliczenia poziomu realizacji celów.

Znacznie skrócony został czas dotarcia do danych o poziomie realizacji celów strategicznych. System zapewnia niezawodność i aktualność danych poprzez wyeliminowanie istniejących nieścisłości pomiędzy celami opisującymi te same wielkości. Premie są wyliczane automatycznie.

Korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe z wdrożenia MBO są znacznie bardziej długofalowe i pośrednio przekładają się na wypracowanie przewagi rynkowej. Nową jakością jest zapewnienie możliwości oceny celów jakościowych, które pomimo że są trudno mierzalne, to jednak również przekładają się na realne efekty.

Menedżerowie mogą poświęcić mniej czasu na czynności związane z monitoringiem realizacji celu, a więcej na wypełnienie swoich obowiązków zarządczych, niejako automatycznie realizując priorytety firmy. Wzrasta poczucie więzi pracowników z firmą.

„Wdrożenie MBO wspartego przez rozwiązania SAP stworzyło nową jakość realizacji strategii na poziomie codziennej pracy menedżerów. Dzięki automatyzacji procesu uzyskiwania danych wykonawczych o poszczególnych celach PKN ORLEN SA uzyskał wiarygodną i szybką informację strategiczną, która jest natychmiast dostępna na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej. Takie podejście do MBO skutkuje nie tylko zwiększonym poziomem motywacji kadry menedżerskiej, ale przekłada się również na satysfakcję poprzez wzrost wartości dodanej dla akcjonariuszy” – stwierdził Mateusz Stefański, Dyrektor Biura Informatyki PKN ORLEN SA.

MBO i co dalej Do października 2006 r. nowym systemem wynagradzania została objęta grupa ok. 500 członków kadry menedżerskiej PKN ORLEN SA i ok. 20 spółek z Grupy Kapitałowej. W kolejnych etapach będą obejmowane następne grupy pracowników. Do końca 2007 r. planowane jest objęcie systemem MBO do 1300 osób, w tym menedżerów z czeskiej Grupy Kapitałowej Unipetrol oraz z ORLEN Deutschland. Konsekwencją projektu MBO są plany rozbudowy rozwiązań mySAP HR wspierających rozwój kompetencji pracowników w PKN ORLEN.

MBO i co dalej

Do października 2006 r. nowym systemem wynagradzania została objęta grupa ok. 500 członków kadry menedżerskiej PKN ORLEN SA i ok. 20 spółek z Grupy Kapitałowej. W kolejnych etapach będą obejmowane następne grupy pracowników. Do końca 2007 r. planowane jest objęcie systemem MBO do 1300 osób, w tym menedżerów z czeskiej Grupy Kapitałowej Unipetrol oraz z ORLEN Deutschland.

Konsekwencją projektu MBO są plany rozbudowy rozwiązań mySAP HR wspierających rozwój kompetencji pracowników w PKN ORLEN.

„Wyznaczenie celów stojących przed pracownikiem to dopiero początek drogi. Nawet najlepiej przygotowany system wyliczania wartości parametrycznych nie zapewni skutecznego zarządzania nimi. Za to odpowiedzialni są ludzie, którzy korzystając ze swoich umiejętności, mają za zadanie skutecznie na nie wpływać. Nic nie jest jednak dane raz na zawsze i kompetencje nie są w tym wypadku żadnym odstępstwem. Do zadań każdego profesjonalnego działu HR należy zapewnienie nie tylko ich monitorowania, ale także narzędzi wspomagających ich stały rozwój” – podsumowuje Andrzej Skotak, Kierownik Zespołu Rozwoju Systemów Kadrowo-Płacowych w Biurze Informatyki PKN ORLEN SA.

Jak pokazuje doświadczenie jednej z największych firm Europy Środkowowschodniej, łączenie projektu biznesowego z projektem informatycznym przynosi wymierne korzyści. Perspektywiczne wykorzystanie opracowanego rozwiązania potęguje skuteczność wypracowywania wartości dodanej dla akcjonariuszy. Należy jednak pamiętać, że skuteczność działania takiego systemu zależy od jakości każdego z elementów składowych – niezależnie od tego, czy są one po stronie biznesu, czy technologii.

Łańcuch informacyjny, który został zaimplementowany w ramach systemu MBO, musi być po prostu kompletny. Tylko informacja pełna, aktualna, dostępna na czas i w przejrzystej formie daje możliwość skutecznego jej wykorzystania i przede wszystkim – zarządzania na jej podstawie.

Polski Koncern Naftowy Orlen SA jest największym producentem i dystrybutorem paliw w Polsce i jednym z największych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Orlen posiada lub kontroluje największą sieć stacji paliw w Polsce, która obejmuje około 2000 stacji paliw, a także jest właścicielem ok. 500 stacji w Niemczech. Koncern wraz z Grupą Kapitałową Orlen składającą się z ponad 200 spółek jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej.

Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: