Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

PPK dla SAP: bądź gotów

Rozwiązanie dla systemów HR od SAP już dostępne

Udostępnij
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony docelowo dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Od lipca 2019 roku obejmie firmy zatrudniające ponad 250 osób. Aby umożliwić naszym klientom przygotowanie odpowiednich zmian na czas, SNP już od października 2018 rozwija SNP PPK – pakiet funkcji, umożliwiających dostosowanie systemów HR w SAP (SAP HR/SAP HCM, SAP SuccessFactors) do wymogów nowych przepisów.
 

SNP Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP (SNP PPK) to autorski produkt SNP, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników systemów HR od SAP (SAP HR/HCM, SuccessFactors) w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. SNP PPK zapewnia również dwustronną komunikację między pracodawcą a instytucją finansową. Produkt SNP PPK jest rozszerzeniem standardu SAP, wgrywanym na ten sam system, który obsługuje listę płac przedsiębiorstwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, na który mają płacić składki pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK to 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłacane przez pracowników i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pokrywane przez pracodawcę.

Wprowadzenie PPK w firmie zależy od wielkości zatrudnienia w danym miejscu pracy. Przed wyborem instytucji i podpisaniem umowy o zarządzanie PPK pracodawca powinien skonsultować się w tej sprawie z pracownikami. Od lipca 2019 roku obowiązek obejmie ...

SNP Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP (SNP PPK) to autorski produkt SNP, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników systemów HR od SAP (SAP HR/HCM, SuccessFactors) w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. SNP PPK zapewnia również dwustronną komunikację między pracodawcą a instytucją finansową. Produkt SNP PPK jest rozszerzeniem standardu SAP, wgrywanym na ten sam system, który obsługuje listę płac przedsiębiorstwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, na który mają płacić składki pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK to 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłacane przez pracowników i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pokrywane przez pracodawcę.

Wprowadzenie PPK w firmie zależy od wielkości zatrudnienia w danym miejscu pracy. Przed wyborem instytucji i podpisaniem umowy o zarządzanie PPK pracodawca powinien skonsultować się w tej sprawie z pracownikami. Od lipca 2019 roku obowiązek obejmie firmy zatrudniające powyżej 250 osób, od stycznia 2020 roku firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, od lipca 2020 roku firmy zatrudniające 20-49 osób, a od stycznia 2021 roku pozostałe firmy.

Więcej na: www.pracowniczeplanykapitalowe.org.pl

Automatyzacja to podstawa

Zaprojektowaliśmy aplikację w taki sposób, aby zminimalizować czasochłonność obsługi procesu PPK w firmie przez specjalistów kadrowo-płacowych. Cel ten został osiągnięty poprzez automatyzację kwalifikacji pracownika do wykonania czynności wynikających z ustawy.

Z punktu widzenia specjalisty kadrowo-płacowego upraszczamy zarządzanie PPK do minimum. Oznacza to obsługę wyłącznie jednego Pulpitu SNP PPK. Wystarczy wprowadzić w części administracyjnej modułu deklaracje pracownika, aby dalsze operacje wykonywane były automatycznie.

Specjalista kadrowo-płacowy informowany jest przez aplikację, kiedy musi wykonać zadania związane z obsługą PPK.

Wystarczy śledzić komunikaty wyświetlane w Monitorze PPK i wysyłać, we wskazanym przez aplikację czasie, pliki do instytucji finansowej. Obowiązek informowania drogą e-mailową pracowników odbywa się również automatycznie.

SNP PPK wykorzystuje zgromadzone już w systemie SAP HR dane pracownika (takie jak: data zatrudnienia pracownika, data urodzenia, sposób oskładkowania wynagrodzenia) oraz zarejestrowane deklaracje dla pełnej automatyzacji obsługi procesów PPK w Państwa firmie.

W tym celu dostarczany jest specjalny raport, w którym zawarty jest algorytm opisujący obowiązki podmiotu zatrudniającego wynikające z ustawy o PPK.

Aplikacja SNP PPK wykonuje konieczne działania samoczynnie, poniżej dwa przykłady:

 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK – zgłasza pracownika do zawarcia umowy o prowadzenie PPK po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, informuje specjalistę kadrowo-płacowego o konieczności wysłania w terminie do 10 dnia następnego miesiąca pakietu transmisji do instytucji finansowej, przygotowuje plik XML, który oczekuje jedynie na wysłanie przez użytkownika, aplikacja aktywuje również naliczanie składek na liście płac w module HR-PY;
 • przerwanie naliczania składek PPK – po złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK przez pracownika, aplikacja pilnuje 7-dniowego, ustawowego obowiązku poinformowania instytucji finansowej o rezygnacji, przygotowuje odpowiedni pakiet transmisji, wstrzymuje naliczanie składek na liście płac.

Zadania grupowane są przez Monitor PPK według terminu wykonania. Dzięki temu użytkownik otrzymuje gotowe informacje, w szczególności, które zadania musi wykonać dzisiaj, a których ostateczny termin realizacji upływa za kilka dni. Przejście do realizacji zadania następuje bezpośrednio z poziomu Monitora PPK.

Co w SNP PPK?

Przygotowane przez nas rozwiązanie zapewnia obsługę i automatyzację procesów PPK w zakresie:

Rejestracji deklaracji składanych przez pracownika

Użytkownik ma możliwość rejestracji wszystkich deklaracji składanych przez pracownika w jednym miejscu. Poniżej lista możliwych do rejestracji deklaracji:

 • Deklaracja o rezygnacji z wpłat na PPK,
 • Rezygnacja z auto-wznowienia co 4 lata,
 • Złożenie oświadczenia o aktywnych umowach PPK,
 • Brak zgody na wypłatę transferową,
 • Wniosek o wznowienie wpłat na PPK,
 • Złożenie wniosku o zmniejszenie składki podstawowej 0,5% – 2% (dochód w mc <120% minimalnego wynagrodzenia),
 • Złożenie deklaracji odprowadzania dodatkowej składki od 0% do 2%,
 • Deklaracja odprowadzania składek PPK przez pracowników pomiędzy 55-70 rokiem życia.

Wzorów dokumentów i oświadczeń

Produkt umożliwia wydruk spersonalizowanych deklaracji i oświadczeń pracownika rejestrowanych w aplikacji SNP PPK. Wydruk ten będzie dostępny w momencie przyjmowania pojedynczych deklaracji od pracownika. Będzie też dostępna funkcja wydruku zbiorowego.

Kwalifikacji i generowania zdarzeń PPK

Specjalny raport uruchomiony w tle (użytkownik nie musi uruchamiać go ręcznie) analizuje dane pracownika oraz jego deklaracje i generuje automatycznie zdarzeń PPK (wynikających z ustawy o PPK). Zdarzenia te zawierają zarówno akcje konieczne do wykonania w systemie SAP HR, jak i obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy: kwalifikowanie i automatyczne wznawianie wpłat na PPK oraz obowiązek informowania pracownika. Obie grupy zdarzeń realizowane są przez SNP PPK automatycznie.

Pierwsza grupa – Kwalifikowanie i automatyczne wznawianie wpłat na PPK – powoduje automatyczne naliczanie składek PPK oraz przygotowanie odpowiednich pakietów transmisji danych do instytucji finansowych.

Druga grupa – Obowiązek informowania pracownika – umożliwia skonfigurowanie automatycznego wysyłania odpowiednich powiadomień e-mail na zarejestrowany w infotypie 0105 adres pracownika.

Komunikacja z instytucją finansową (Pulpit Transmisji)

SNP PPK generuje automatycznie (na podstawie zdarzeń PPK) pakiety transmisji danych w celu wysyłki do instytucji finansowej. Komunikacja z instytucją finansową (na podstawie pakietów transmisji danych) realizowana jest poprzez generowanie i odczyt plików XML (standard rekomendowany przez Grupę Projektową PPK).

Komunikacja jest dwustronna, zakres pakietów wysyłanych od pracodawcy do instytucji finansowej zawiera dane (Interfejs Pracodawca à IF PPK):

 • Rejestracja uczestnika w PPK.
 • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK.

Nie jest to obowiązek podmiotu zatrudniającego wynikający z ustawy, ale rekomendujemy wdrożenie tej funkcjonalności ze względu na zmniejszenie ilości niezaksięgowanych składek przez Instytucję Finansową i co za tym idzie zmniejszenie liczby reklamacji pracowników.

 • Składka PPK.
 • Korekta składki PPK.
 • Deklaracje uczestnika PPK.

Zakres pakietów odczytywanych z instytucji finansowej i wczytywanych do systemu SAP HR zawiera następujące dane (Interfejs IF PPK àPracodawca): nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK, wypłata środków przez uczestnika PPK, zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłata transferowa oraz zwrot.

Specjalny Pulpit Transmisji PPK umożliwia wyświetlanie wysłanych i gotowych do wysyłki pakietów, przeglądanie zawartości pakietów transmisji w raporcie oraz ustawianie statusów pakietów.

Korekta składek PPK

Bardzo uciążliwą czynnością w procesie odprowadzania składek PPK jest proces wstecznych korekt składek (podobny do ujemnych korekt składek ZUS). SNP PPK wykrywa takie sytuacje i w sposób automatyczny obsługuje dwa dodatkowe komunikaty zawarte w standardzie Grupy Projektowej PPK:

 • Proces – Korekta składki PPK.
 • Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

Integracja z rozwiązaniem SAP HR/HCM, SAP SuccessFactors

Rozwiązanie zapewnia automatyczne sterowanie standardowym infotypem SAP HR, po złożeniu deklaracji przez pracownika o wysokości składki podstawowej i dodatkowej, w celu potrącania składek na liście płac. W rozwiązaniu SNP PPK użytkownik nie musi go tworzyć, ani aktualizować ręcznie – aplikacja robi to za niego. Sterowanie przez aplikację tym infotypem zapewnia również zgodność ze standardem SAP HR.

System raportowania

W ramach systemu raportowania dostarczamy Państwu zestaw raportów trzy raporty zapewniającey pełną prezentację przebiegu procesu PPK – danych archiwalnych i aktualnych. Dostarcza to specjaliście kadrowo-płacowemu narzędzia do monitorowania aktualnego stanu procesu, odpowiedzi na reklamacje pracowników oraz odpowiedzi na pytania instytucji państwowych uprawnionych do kontroli przebiegu procesu

 • Raport ad-hoc,

Raport pokazujący wszystkie rekordy z infotypu Zdarzenia PPK, czyli: data zdarzenia, typ zdarzenia (np. deklaracja rezygnacji z PPK, zapis pracownika do PPK, zmiana składki dodatkowej PPK, poinformowanie o konieczności złożenia zlecenia wypłaty transferowej).

 • Panel statusu PPK

Jest to rodzaj panelu, stanowiącego część Monitora PPK, który przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze informacje o globalnym statusie PPK, takie jak: aktualna liczba zawartych umów o prowadzenie, liczba rezygnacji z PPK.

Po wybraniu raportu szczegółowego wyświetlana jest lista pracowników z informacją o ich statusie PPK (umowa zawarta/rezygnacja/oczekiwanie na zawarcie umowy/nie podlega).

 • Raportowanie zawartości pakietów transmisji

Umożliwia raportowanie zawartości wysłanych oraz odebranych pakietów danych wymienianych z instytucją finansową (poprzez Pulpit Transmisji PPK), takich jak np.: przekazane składki PPK, zmiany deklaracji, wypłaty transferowe, zwroty.

 • Kartoteka PPK

W celu uproszczenia raportowania i zarządzania procesem PPK w firmie dostarczamy raport zbierający i prezentujący w jednym miejscu dane ze wszystkich źródeł informacji o PPK, czyli z infotypu Zdarzenia PPK i pakietów transmisji danych. Dla każdego wiersza raport będzie zawierał przycisk umożliwiający wyświetlenie szczegółowych informacji.

Grupa Robocza PPK definiuje standard wymiany danych

SNP uczestniczy w pracach Grupy Roboczej PPK, której celem jest zdefiniowanie standardu zakresu i formatu komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową. Pakiet SNP PPK wykorzystuje zalecenia zdefiniowane w tym standardzie.

Efektem prac Grupy jest opublikowany 6 maja 2019 r. dokument, opisujący zalecenia techniczne, wypracowane dla wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczące zakresu wymiany danych.

Dokument z zaleceniami grupy można pobrać na stronie: www.snp-poland.com/pl/oferta/snp-ppk/

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się
Udostępnij

Polecana oferta

Case studies

Poradniki

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

609
PORADNIKÓW
9195
UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00