Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SENT – sprawdź, czy ten obowiązek dotyczy też Ciebie!

Rozwiązanie SNP SENT – dostosowanie systemów SAP do nowych uregulowań

Udostępnij
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Obowiązek ten dotyczy wielu podmiotów, a jego niespełnienie wiąże się z wysokimi karami. Firma SNP przygotowała rozwiązanie – SNP SENT, które umożliwia generowanie zgłoszeń oraz ich wysyłkę bezpośrednio z SAP do systemu SENT.
 

Po pierwsze – nowe obowiązki

W ramach nowych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów:

 • wysyłającego,
 • odbierającego,
 • przewoźnika.

Na każdy z tych podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

 • przesłać do rejestru zgłoszenie;
 • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia, i
 • przekazać ten numer przewoźnikowi.

W przypadku zaś dostawy towarów, wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. Przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o dane dotyczące przewozu. Odbierający zaś uzupełnia zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

Istotnym jest, by wszystkie podmioty, obowiązane do przesyłania i uzupełniania zgłoszenia, dopełniały obowiązku aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Tak więc każda zmiana stanu faktycznego w zakresie powyższych ...

Po pierwsze – nowe obowiązki

W ramach nowych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów:

 • wysyłającego,
 • odbierającego,
 • przewoźnika.

Na każdy z tych podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

 • przesłać do rejestru zgłoszenie;
 • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia, i
 • przekazać ten numer przewoźnikowi.

W przypadku zaś dostawy towarów, wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. Przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o dane dotyczące przewozu. Odbierający zaś uzupełnia zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

Istotnym jest, by wszystkie podmioty, obowiązane do przesyłania i uzupełniania zgłoszenia, dopełniały obowiązku aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Tak więc każda zmiana stanu faktycznego w zakresie powyższych danych wymaga aktualizacji.

W przypadku, gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru.

Przewoźnik powinien odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego. Przewoźnik, który otrzymał numer referencyjny, musi przekazać go kierującemu przed rozpoczęciem przewozu towaru. W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego albo jednego z powyższych dokumentów, kierujący obowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.

Po drugie – wysokie kary

Z wejściem w życie przepisów ustawy wiążą się także kary. W przypadku:

 • niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,
 • stwierdzenia, że towar nie odpowiada rodzajowi, ilości, masie lub objętości wskazanej przez przewoźnika w zgłoszeniu

przewoźnik będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo, gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia także będzie na niego nakładana kara w wysokości 5000 zł.

Ponadto gdy przewoźnik:

 • nie wykona obowiązku aktualizacji danych w zgłoszeniu,
 • zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru

na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.

SENT – czy obowiązek ten dotyczy również Twojej firmy?
Sprawdź dokładny wykaz podmiotów obowiązanych, oraz towarów, których przewóz został objęty systemem monitorowania na puesc.gov.pl/e-przewoz

Po trzecie – dobre rozwiązanie

Aby ułatwić firmom dostosowanie się do wymagań prawnych, SNP opracowało rozwiązanie SNP SENT, które składa się z trzech elementów:

 • SNP SENT – rozwiązanie do generowania treści zgłoszeń (w formacie XML) i wysyłki do systemu SENT. Składa się z dwóch części:
 • Generator – część rozwiązania działająca w systemie SAP ERP, która generuje treść zgłoszeń SENT zgodnie z wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej, określonymi w ustawie.
 • Transfer – część rozwiązania działająca poza systemem SAP, która integruje się zarówno z Generatorem, jak i innymi systemami ERP (zatem nie tylko SAP ERP). Odpowiada ona za transfer i sprawdzanie statusu zgłoszeń do systemu SENT, zarówno poprzez podstawowy interfejs Web-service jak i e-mail (w przypadku awarii platformy PUESC/SEAP, na której działa system SENT, podmioty są zobligowane do wysyłania zgłoszeń tym kanałem). Ponadto zapewnia wysłanie numerów referencyjnych (kluczy) drogą e-mailową do stron zgłoszenia (przewoźników, odbiorców).
 • Integracja z SNP SENT – usługa integracji systemu SNP SENT z systemami informatycznymi kontrahentów klienta (przewoźników, podmiotów odbierających) poprzez interfejs Web-service oraz powiadomienia SMS z numerem referencyjnym (kluczem) zgłoszenia.
 • Wsparcie Producenckie dla SNP SENT, z miesięczną pulą godzin wsparcia. Bez wsparcia nie przysługuje prawo do aktualizacji oraz naszego supportu.
 • Dostosowanie SNP SENT do specyfiki firmy – usługa składająca się z określenia zakresu niezbędnych modyfikacji systemowych, które pozwolą na zautomatyzowanie zbierania danych o wysyłkach i napełniania struktury z danymi zgłoszeń. Efektem prac będzie koncepcja zmian oraz wycena ich pracochłonności.

SNP SENT Generator

Generator komunikatów SENT umożliwia wysyłanie informacji o przewozach towarów wrażliwych do systemu PUESC, a także ich ewidencjonowanie oraz zarządzanie za pośrednictwem systemu SAP.

W ramach systemu ERP definiujemy mechanizmy kwalifikujące dokumenty do zgłoszenia. Następnie dane dokumentów są agregowane i konwertowane do formatu wymaganego w komunikacji elektronicznej z systemem SENT. Przed wysłaniem zgłoszenia dane można przejrzeć w dedykowanej do tego celu konsoli administratora.

SNP SENT Generator pozwala na:

 • zarządzanie listą towarów wrażliwych (tabela);
 • zbieranie danych transakcyjnych (wysyłek oraz zamówień) z SAP;
 • generowanie komunikatów XML i wstępną walidację danych zgłoszenia;
 • odbiór i przechowanie „numeru przewozu” nadawanego przez SENT;
 • centralną administrację zgłoszeniami poprzez wykorzystanie konsoli administratora;
 • śledzenie statusów komunikatów;
 • archiwizację komunikatów XML;
 • raportowanie i przeszukiwanie w archiwum.

Obsługiwane scenariusze przewozów to:

 • Wysyłka krajowa – przewóz rozpoczynający się i kończący na terenie kraju. Zgłoszenia dokonuje podmiot wysyłający towary. Podmiot odbierający towary dokonuje zgłoszenia o odbiorze i zgodności towarów.
 • Wysyłka zagraniczna (eksport) – przewóz rozpoczynający się na terenie kraju i kończący za granicą zgłaszany przez podmiot wysyłający towary.
 • Odbiór przesyłki zagranicznej – przewóz rozpoczynający się za granicą i kończący na terenie kraju. Zgłoszenia oraz potwierdzenia otrzymania towarów dokonuje podmiot odbierający towary.
 • Odbiór przesyłki krajowej – przewóz rozpoczynający i kończący na terenie kraju. Potwierdzenia otrzymania towarów dokonuje podmiot odbierający towary.

Każda informacja o przewozie przesyłana do systemu PUESC odpowiada jednemu komunikatowi SENT. Generator obsługuje komunikaty odpowiadające zgłoszeniom:

 • SENT_100 – rejestracja zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający (dla scenariusza wysyłki krajowej lub wysyłki zagranicznej),
 • SENT_103 – zamknięcie zgłoszenia SENT przez odbiorcę (dla scenariusza wysyłki krajowej),
 • SENT_104 – anulowanie zgłoszenia SENT przez podmiot wysyłający (dla scenariusza wysyłki krajowej lub wysyłki zagranicznej),
 • SENT_200 – rejestracja zgłoszenia SENT przez podmiot odbierający (dla scenariusza odbioru przesyłki zagranicznej).
 • SENT_203 – zamknięcie zgłoszenia SENT przez odbierającego (dla scenariusza odbioru przesyłki zagranicznej).
 • SENT_204 – anulowanie zgłoszenia SENT przez odbierającego (dla scenariusza odbioru przesyłki zagranicznej).

Ponadto, Generator odbiera komunikaty zwrotne z systemu PUESC oraz aktualizuje przechowywane w systemie informacje o przewozach o dane otrzymane z systemu PUESC (m.in. numer zgłoszenia, klucze autoryzacyjne, status, data zapisania, a także informacje o błędach).

SNP SENT Transfer

Aplikacja internetowa SNP SENT Transfer służy do transferu i sprawdzania statusu wysyłki zgłoszeń do systemu SENT oraz informowania innych podmiotów odpowiedzialnych (kontrahentów).

SNP SENT Transfer umożliwia:

 • pobranie danych do wysyłki (formularzy SENT) z dowolnego systemu informatycznego, który wysyła dane poprzez interfejs SOAP web-service (np. SAP ERP, SAP Business One itd.), m.in. z aplikacji SNP SENT Generator (działającej w systemie SAP);
 • wysyłkę do systemu SENT (platformy PUESC/SEAP) poprzez interfejs SOAP web-service;
 • w przypadku awarii platformy PUESC/SEAP wysyła e-mail z formularzami (wymóg określony w ustawie) na adres e-mail platformy PUESC/SEAP (puesc@mf.gov.pl);
 • sprawdzanie statusu zgłoszeń;
 • powiadomienia e-mailowe do adresata oferty z numerami referencyjnymi (kluczami);
 • dodatkowo: powiadomienia SMS-owe do kontrahentów adresata oferty (przewoźników, podmiotów odbierających).

Raport Generator

Wyświetlenie informacji o przewozie

Dodanie nowego przewozu

Zmiana istniejącego przewozu

Wysyłka komunikatu SENT_100 (rejestracja zgłoszenia przez podmiot wysyłający)

Wysyłka komunikatu SENT_103 (zamknięcie zgłoszenia SENT przez odbiorcę)

 

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się
Udostępnij

Case studies

Poradniki

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

609
PORADNIKÓW
9195
UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00