PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Bankowanie w SAP jeszcze prostsze

Obsługa elektroniki bankowej z wykorzystaniem web services

Udostępnij
Drukuj:
Wyeliminowanie plików jako nośników informacji w wymianie danych pomiędzy systemami klientów i banków to światowy trend w bankowości elektronicznej. Bezpośrednia komunikacja SAP z systemem banku jest możliwa dzięki autorskiemu rozwiązaniu opracowanemu przez SNP Poland wspólnie z Bankiem Pekao SA i ING Bankiem Śląskim. Automatyzacja, lepsza jakość obsługi i bezpieczeństwo elektronicznych transakcji bankowych to podstawowe zalety tego rozwiązania dla firm pracujących z SAP.
 

Rozliczenia z kontrahentami, jak również szeroko pojęte zarządzanie rachunkami bankowymi stanowią jeden z kluczowych procesów w obrębie modułu FI systemu SAP. Implementacja elektroniki bankowej zgodnie z najlepszymi praktykami pozwala na znaczące zredukowanie pracochłonności związanej z obsługą płatności przychodzących i wychodzących oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesów bankowych. Nie bez znaczenia pozostaje również konfiguracja płaszczyzny raportowej, tak aby np. limity kredytów kupieckich dostosowywane były w sposób dynamiczny do procesów zachodzących na rachunku bankowym, bądź zapewnienie planowania płynności finansowej na podstawie raportów typu intraday.

Dotychczas system SAP wspierał automatyzację procesów płatniczo-rozliczeniowych, jednakże komunikacja klient–bank odbywała się za pośrednictwem wymiany ustrukturyzowanych plików. Standardowo do przelewów krajowych stosowany jest format Krajowej Izby Rozliczeniowej Elixir-0, wykorzystujący płaskie pliki CSV (Comma Separated Values), a do przelewów międzynarodowych wykorzystywane są standardy MT100 lub MT103, dostarczone przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Niestety pomimo próby ustandaryzowania wspomnianych plików, do dziś ich formaty różnią się od siebie w większości instytucji bankowych, nawet w odniesieniu do podstawowych usług, takich jak zlecenie płatności bądź import wyciągu bankowego. W relacjach banki–klienci to raczej instytucje finansowe narzucają standard komunikacji elektronicznej, zgodny z ich systemami informatycznymi.

Powyższy fakt oraz brak standaryzacji komunikacji pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia prac programistycznych w systemie finansowo-księgowym klienta za każdym razem, gdy decyduje się on na zmianę dostawcy usług bankowych albo rozszerzenie posiadanych rachunków. Wykorzystanie plików jako nośnika informacji implikuje również następujące reperkusje:

 • istnieje ryzyko ingerencji osoby trzeciej w zawartość danego pliku przed jego importem do systemu bankowego – w zdecydowanej większości przypadków pliki nie są szyfrowane i za pomocą edytora tekstu można je dowolnie modyfikować;
 • proces wymiany informacji jest wydłużony i niepotrzebnie skomplikowany – ze względu na konieczność wykorzystania „po drodze” kilku systemów informatycznych.

Nowy standard

Zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w bankowości elektronicznej pliki jako nośniki informacji są coraz częściej wypierane z rynku. W znacznej mierze przyczyniło się do tego powstanie międzynarodowego standardu wymiany informacji pomiędzy klientem korporacyjnym a bankiem XML ISO 20022. W chwili obecnej ów standard funkcjonuje już w sieci rozliczeń międzybankowych SWIFTNet, a docelowo ma całkowicie zastąpić rodzinę komunikatów MT.

Również Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny zaakceptowały omawiany standard jako nośnik informacji w wewnątrzwspólnotowej sieci rozliczeniowej SEPA (Single Euro Payments Area). Dla polskiego rynku usług bankowych za kamień milowy można wskazać rekomendację Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich z września 2009 roku. Zakłada ona promowanie nowego standardu wymiany informacji pomiędzy klientem korporacyjnym a bankiem.

SAP i banki – lepsza komunikacja

Bank Pekao SA oraz ING Bank Śląski – jako jedne z pierwszych instytucji finansowych na polskim rynku – zdecydowały się na stworzenie i udostępnienie swoim klientom rozwiązań informatycznych pozwalających na wymianę komunikatów pomiędzy systemami klienta i bankowymi w oparciu o standard wymiany danych XML ISO 20022 oraz technologię usług sieciowych web services.

Podczas tworzenia nowych rozwiązań istotnym założeniem było to, by mogły one współpracować z systemami ERP i finansowo-księgowymi klientów, w tym także systemem SAP, z którego korzystają najwięksi klienci korporacyjni banków.

SAP jest PekaoREADY
„Zapewnić użytkownikom dostęp do Banku Pekao SA z poziomu systemu SAP” – to zdanie najlepiej opisuje intencje, jakie nam przyświecały przy współtworzeniu z BCC (obecnie SNP Poland) rozwiązania opartego na web services. Ideą Pekao Connect jest jak największe usprawnienie współpracy klienta z bankiem, automatyzacja procesów wewnątrz firmy przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bank Pekao SA nawiązał współpracę z wiodącymi firmami z branży IT oferującymi systemy finansowo-księgowe, aby to rozwiązanie zostało „wszyte” do systemów i nie było potrzeby tworzenia czegoś od podstaw. Przy takim podejściu integracja systemów jest stosunkowo prosta i sprowadza się do zmian tylko w obszarach specyficznych dla danej firmy. Dlatego chcemy, aby najlepsze i najpopularniejsze systemy finansowo-księgowe dostępne na rynku były PekaoREADY.
Piotr Karwiński, Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Transakcyjnej, Bank Pekao SA

W chwili obecnej standardowe mechanizmy dostarczane przez SAP nie pozwalają na obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem technologii web services i XML ISO 20022. SNP, wraz z Bankiem Pekao SA oraz ING Bankiem Śląskim opracowało autorskie rozwiązanie do zarządzania bankowością elektroniczną z poziomu systemu SAP – SNP EasyBanking. Wypełnia ono lukę w systemie SAP, dostarczając na rynek uniwersalne i zarazem kompleksowe narzędzie do zarządzania elektroniką bankową z wykorzystaniem najnowszych technologii. ISO 20022 zapewnia uniwersalność i kompatybilność z innymi bankami w momencie, kiedy zdecydują się one na dostarczenie produktów we wspomnianym formacie.

Wykorzystanie technologii web services pozwala wyeliminować warstwę pośrednią, jaką do tej pory stanowiły pliki, i połączyć bezpośrednio SAP z systemem bankowym. Oznacza to, że dane będą przesyłane z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL, z obustronną identyfikacją bezpośrednio z SAP do wewnętrznych systemów po stronie banku. Bezpieczeństwo procesu zostało zapewnione przez wykorzystanie certyfikatów elektronicznych i wysokiego poziomu szyfrowania danych z wykorzystaniem 2048-bitowego klucza.

Podczas realizacji projektu jednym z podstawowych założeń przyjętych przez SNP było uszczelnienie procesu zlecania płatności wychodzących. Między innymi dlatego postanowiono uwzględnić wymogi amerykańskiej ustawy SOX (Sarbanes-Oxley Act) i zapewnić implementację kilkupoziomowego procesu autoryzacji płatności wychodzących. Rozwiązanie EasyBanking pozwala na konfigurację poziomów autoryzacji, tak aby płatności przed przekazaniem do realizacji musiały być zatwierdzane przez upoważnionych użytkowników.

Bezpieczeństwo i prostota obsługi
Dla naszych klientów najważniejsze korzyści z nowej usługi to wgląd do aktualnych i pełnych informacji o księgowaniach na kontach w ING Banku Śląskim oraz pełny dostęp do plików danych zawierających informacje analityczne produktów transakcyjnych i płynnościowych (PZ, SIMP itp.). To także znaczna redukcja czasochłonności obsługi operacyjnej; usprawnienie wymiany danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy a systemem banku; eliminacja pomyłek i błędów operacyjnych oraz automatyzacja procesu wymiany danych.
Klienci mają możliwość automatycznego zaczytania danych bankowych dostępnych poza ich godzinami pracy do swoich wewnętrznych systemów. Zapewniamy wysokie bezpieczeństwo komunikacji dzięki wykorzystaniu dwustronnego uwierzytelnienia SSL oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI).
System bankowości elektronicznej ING BusinessOnLine to doskonałe narzędzie zarówno dla małych, jak i dużych firm. Wszechstronna funkcjonalność systemu umożliwia obsługę większości produktów bankowych, z jakich korzystają przedsiębiorstwa. Podstawowe cechy systemu to bezpieczeństwo: zaawansowane technologie zabezpieczeń zastosowane nie tylko w samym systemie ale również po stronie użytkownika; łatwość obsługi: prosta nawigacja, możliwość tworzenia indywidualnych wzorców operacji i personalizacji: elastyczna konfiguracja systemu; definiowanie poziomu uprawnień dla poszczególnych użytkowników.
Adam Walendziewski, Manager Wydziału Produktów Bankowości Elektronicznej, ING Bank Śląski

 

Z doświadczenia projektowego SNP Poland wynika, że audytorzy finansowi kładą szczególny nacisk na przejrzystość procesów płatniczych. Rozwiązanie SNP EasyBanking pozwoli na łatwy dostęp do historii operacji, ścieżki autoryzacji, a nawet do kompleksowego raportowania przepływów pieniężnych w danym okresie.

Podstawowe funkcjonalności tego narzędzia to:

 • autoryzacja płatności,
 • obsługa przelewów krajowych, międzynarodowych, SEPA i wewnętrznych,
 • możliwość generowania wyciągów bankowych i raportów intraday,
 • polecenia zapłaty i wypłaty gotówki w oddziale banku,
 • śledzenie statusu zlecenia.

Uniwersalność i międzynarodowy charakter standardu ISO 20022 zapewniają jednolity format wymiany danych w obrębie różnych instytucji finansowych. Co więcej, został on przygotowany w taki sposób, aby można było w jego ramach implementować dedykowane usługi dostarczane przez poszczególne jednostki.

Zaletą nowego rozwiązania SNP dla klientów jest jego duża elastyczność i otwartość. Możliwe jest rozwijanie funkcjonalności narzędzia, tworzenie wyspecjalizowanych funkcji na potrzeby poszczególnych klientów. Innymi słowy, SNP EasyBanking może zostać rozbudowany według konkretnego zapotrzebowania klienta. Za przykład może posłużyć obsługa w systemie SAP bankowej usługi faktoringu odwróconego.

Korzyści dla klienta

Rozwiązanie SNP EasyBanking doskonale wpasowuje się w potrzeby firm korzystających z systemów SAP, ponieważ optymalizuje pracę działów finansowych dzięki kompleksowemu charakterowi aplikacji, skupiającej funkcjonalności zarządczo-raportowe w jednym miejscu oraz oszczędności czasu (dzięki automatycznej autoryzacji połączenia systemu wewnętrznego z bankiem). Umożliwia generowanie przelewów w systemie zintegrowanym, zatwierdzanie ich i natychmiastowe wysyłanie, bez konieczności obsługi warstwy pośredniej poza systemem. Łatwiejsze jest także wczytywanie wyciągów bankowych i bieżące uaktualnianie sald rachunków w SAP, co pozwoli szybciej reagować na zmiany w przepływach gotówki.

Rozwiązanie wpływa także na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa procesów płacowych, co na pewno nie umknie uwadze audytorów. Podwójna kontrola zleceń płatniczych pozwoli uniknąć błędnego wypływu środków pieniężnych, a także ograniczy ryzyko pomyłek i błędów operacyjnych. Połączenie online z rachunkiem bankowym zmienia dotychczasowe standardy raportowania intraday. Istnieje możliwość śledzenia statusu zlecenia płatniczego, co w przypadku pilnych przelewów ma znaczenie krytyczne. Narzędzie zostało przygotowane w taki sposób, aby zapewnić bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00