PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Czas na MSR i MSSF w systemie SAP

System może pomóc w lepszym dostosowaniu się do regulacji

Udostępnij
Drukuj:
Unijne przepisy prawne zobowiązują wszystkie spółki giełdowe do raportowania zgodnie ze standardami MSR/MSSF. Dla firm notowanych na giełdzie oraz ich spółek zależnych oznacza to konieczność zmian w sprawozdawczości, a także wdrożenia w systemie SAP funkcjonalności wspierającej raportowanie według MSR.
 

Unia wymaga

W 2002 roku Komisja Europejska przyjęła „Rozporządzenie o rachunkowości”, narzucając na wszystkie spółki giełdowe z krajów członkowskich UE (ok. 9000 przedsiębiorstw) obowiązek stosowania MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, ang. IFRS – International Financial Reporting Standards) w swych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, począwszy od roku 2005. Wymóg ten wiąże się z koniecznością odwzorowania zdarzeń gospodarczych według tzw. MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – ang. IAS – International Accouting Standards).

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to zbiór ogólnych wskazań, jakiego rodzaju informacje finansowe i w jakim zakresie powinny być podawane do publicznej wiadomości. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są zaś zbiorem kilkudziesięciu szczegółowych wytycznych, precyzujących sposób rejestracji i raportowania zdarzeń gospodarczych.

W ślad za tym rozporządzeniem nastąpiła nowelizacja polskiej Ustawy o rachunkowości, zobowiązując wszystkich emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie do obiegu w Polsce lub w UE, do stosowania sprawozdawczości zgodnej z MSSF i MSR.

Zmiany konieczne i korzystne

MSR/MSSF są i będą egzekwowane przez kolejne lata sprawozdawcze. Nie jest to chwilowa tendencja, ale wymagania stosowane na całym świecie i opracowywane przez International Accounting.

Zatem przedsiębiorstwo musi postępować i raportować zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Im później zarząd podejmie decyzję o przejściu na regulacje międzynarodowe, tym gorzej dla firmy, jej pracowników, akcjonariuszy, jak i dla możliwości pozyskania potencjalnych inwestorów. Bardzo dużo mogą zatem stracić te przedsiębiorstwa, które wstrzymują się z wdrożeniem MSR/MSSF.

Warto podkreślić, że celem wprowadzonych przez Unię Europejską standardów nie jest utrudnienie działalności przedsiębiorstw, ale ujednolicenie zasad raportowania i wprowadzenie nowej jakości w komunikacji na rynku kapitałowym. Przestrzeganie norm MSSF/MSR zwiększa wiarygodność firmy w oczach inwestorów. Zatem dostosować się do nowych regulacji nie tylko trzeba, ale i warto.

Jakie to ma konsekwencje dla firm stosujących rozwiązania SAP w obszarze finansowo-księgowym?

Na początku warto podkreślić, że sprawa dotyczy nie tylko firm notowanych na warszawskiej giełdzie (z których kilkadziesiąt używa systemu SAP), ale także znacznie szerszej grupy przedsiębiorstw, których spółka-matka jest firmą giełdową w innym kraju UE. Grupa kapitałowa zazwyczaj oczekuje raportowania zgodnie z MSR od wszystkich spółek-córek, również tych nienotowanych na giełdzie.

Wiele firm już dostosowało się do wymogów MSR/MSSF – w taki sposób, że wyniki finansowe generowane według polskich przepisów, na koniec roku „ręcznie” przekładane są na standardy międzynarodowe. Jest to jednak rozwiązanie pracochłonne i obciążone dużym ryzykiem powstawania błędów.

Wyzwanie dla zarządu i finansistów

Przejście z polskich regulacji i wprowadzenie standardów MSR/MSSF dotyczy wielu zagadnień, stąd nie jest bynajmniej prostym zadaniem.

Zmiany muszą być wprowadzone w takich obszarach jak m.in.: reklasyfikacja składników aktywów i pasywów, ewidencja zdarzeń na segmenty branżowe i/lub geograficzne, ujmowanie komponentów i wycena wg różnych klas wyceny aktywów trwałych, ujmowanie pozycji długoterminowych, zarządzanie zabezpieczeniami, stosowanie waluty funkcjonalnej i sprawozdawczej.

Wyzwaniem dla dyrektorów ekonomiczno-finansowych, controllerów, analityków jest sposób prezentacji danych. Standardy międzynarodowe nie wskazują gotowych formularzy raportów, a jedynie wytyczne co do pozycji sprawozdań, które niezbędne są do ujawnienia.

Ponadto zgodnie z MSR 1 punkt 104, każda pozycja bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych, powinna być zaopatrzona w odsyłacze do wszelkich pozycji dotyczących jej not, tak aby sprawozdanie było przejrzyste, porównywalne i wiarygodne dla odbiorcy.

W konsekwencji przedsiębiorstwo musi samodzielnie opracować wzorce sprawozdania finansowego, często prezentując nowe pozycje (w porównaniu do krajowych uregulowań prawnych).

Bez systemu ani rusz

Z uwagi na szeroki zakres informacyjny, jaki należy publikować zgodnie z MSSF, ważne by posiadany przez firmę system informatyczny potrafił sprostać zasadom i szczegółowości międzynarodowych regulacji rachunkowości. Wprowadzenie standardów MSR/MSSF wymaga dobrej znajomości realiów biznesowych firmy, nowych regulacji prawnych oraz możliwości ich odwzorowania w SAP.

Dostosowanie systemu informatycznego jest zatem koniecznością, jeśli nie chcemy by był dla pracowników przedsiębiorstwa „kulą u nogi”. Fundamentem generowania informacji sprawozdawczej zgodnej z MSSF jest bowiem wykorzystywany w codziennej pracy system finansowo-księgowy.

Brak jego dostosowania wiąże się z brakiem gwarancji i pewności ujawniania informacji zgodnych z międzynarodowymi standardami, a także z dodatkowymi perturbacjami. Problemy to m.in.:

 • ręczne wyszukiwanie danych do tworzenia szczegółowych informacji wymaganych przez MSSF, co wydłuży dotarcie do informacji konieczność tworzenia raportów z oddzielnej aplikacji (np. MS Excel) niepowiązanej bezpośrednio ze źródłem danych, co wymusza ręczne zliczanie, przeliczanie i wstawianie wartości do właściwych pól, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów,
 • brak możliwości zagwarantowania przejrzystości i wiarygodności danych.

Warto tu napomknąć, że w UE coraz częściej rozważa się konieczność egzekwowania postanowień amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley. Regulacja ta nie mówi wprost o systemach IT, ale zmusza do zagwarantowania odpowiedniej jakości informacji finansowej, w tym przetwarzanej przez systemy informatyczne.

MSSF/MSR w SAP krok po kroku

Dostosowanie systemu SAP do MSR/MSSF obejmuje szczegółową analizę potrzeb informacyjnych związanych z wprowadzanymi standardami, oraz konfigurację systemu i przygotowanie nowych formularzy sprawozdań.

Analiza polega na porównaniu obecnego sposobu przetwarzania danych w systemie SAP z wymaganym poziomem ujawniania informacji przez MSR/MSSF. Dzięki identyfikacji różnic między regulacjami polskimi a międzynarodowymi i właściwym modyfikacjom na poziomie analitycznym i strukturalnym systemu SAP, można zagwarantować pełną automatyzację ujawniania informacji zgodnie z coraz bardziej wymagającymi standardami.

Na podstawie opracowanej koncepcji zmian należy wprowadzić zmiany w konfiguracji systemu, a także przygotować nowe formularze sprawozdawcze. Ponieważ MSR/MSSF nie narzucają gotowych wzorów raportów, trzeba je zatem zdefiniować w oparciu o potrzeby danej firmy, zapewniając ich zgodność z regulacjami międzynarodowymi.

System SAP umożliwia odzwierciedlenie w tym zakresie specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Pozwala na szybkie tworzenie, zestawienie i analizę każdej danej zapisanej w systemie, z uwzględnieniem różnych przedziałów czasowych, przekrojów i kategorii np.: wg wymagań prawa handlowego i podatkowego, zasad grupy kapitałowej, przyjętej polityki rachunkowości zarządczej, uwarunkowań gospodarczych. Dzięki temu firma jest w stanie sprostać zarówno wymaganiom międzynarodowym, jak i własnym wewnętrznym regułom raportowania.

Korzyści nie tylko dla księgowych

Dostosowanie SAP do MSR/MSSF zapewnia z jednej strony rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych, a z drugiej automatyzuje proces i skraca czas ujawniania informacji – tworzenie raportów. W praktyce przekłada się to m.in. na następujące korzyści dla firmy:

 • gwarancja rzetelności i przejrzystości danych w systemie SAP zgodnie z regulacjami międzynarodowymi,
 • opracowanie stabilnej platformy sprawozdawczej dostosowanej do sprawozdawczości międzynarodowej,
 • eliminacja możliwości błędów, które mogłyby powstać podczas „ręcznego” przenoszenia danych,
 • usprawnienie i automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji zgodnie z wymogami MSSF,
 • zapewnienie skutecznej komunikacji z rynkiem kapitałowym,
 • zwiększenie wiarygodności firmy w oczach inwestorów, banków i innych partnerów biznesowych.

Podejście SNP: „MSR/MSSF w SAP”

Wprowadzenie standardów MSR/MSSF wymaga dobrej znajomości realiów biznesowych firmy, nowych regulacji prawnych, oraz możliwości ich odwzorowania w systemie SAP. Takie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania kierownictwa firmy odpowiedzialnego za obszar finansów, oraz osób dysponujących dużą wiedzą z zakresu SAP.

Odpowiedzią na te potrzeby jest przygotowany przez SNP produkt „MSR/MSSF w SAP”, łączący konsulting biznesowy z wdrożeniem odpowiednich zmian w systemie SAP. Produkt nie jest alternatywą dla standardu SAP, lecz stanowi jego uzupełnienie, niezbędne w świetle regulacji międzynarodowych..

Pakiet składa się z następujących elementów:

 • audyt ewidencji danych – zdefiniowanie istniejących różnic między obecnym rozwiązaniem a wymaganiami MSR/MSSF,
 • dostosowanie konfiguracji SAP,
 • automatyzacja raportowania,
 • usprawnienie systemu komunikacji z rynkiem kapitałowym – przygotowanie zestawu formularzy i raportów (z wykorzystaniem gotowej bazy raportów, dostarczanej przez BCC w ramach produktu), spełniającego restrykcyjne wymagania MSR/MSSF.

Korzystając ze wsparcia SNP, Klient może wdrożyć pakiet „MSR/MSSF w SAP” w sposób kompleksowy, albo zgodnie ze swoimi potrzebami wybrać interesujący go obszar, np.: tylko dostosowanie rzeczowych aktywów trwałych do standardów międzynarodowych.

W przypadku firmy, która dopiero planuje wdrożenie SAP, a musi stosować MSR, raport z audytu może być rodzajem koncepcji dla przyszłego systemu, i/lub posłużyć jako pomocniczy dokument w przetargu na wdrożenie systemu w zakresie finansów.

Korzystając z pakietu „MSR/MSSF w SAP”, w krótkim czasie i bez zakłóceń pracy operacyjnej osiąga się zgodność rozwiązań z nowymi regulacjami międzynarodowymi. Efektem jest nie tylko usprawnienie pracy, ale również nowy standard w komunikacji z rynkiem finansowym.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00