PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Integracja SAP ze ZSMOPL

Pakiet SNP ZSMOPL i SNP ZSMOPL TRANSFER odpowiedzią na potrzeby obowiązku raportowania produktów leczniczych

Udostępnij
Drukuj:
Znowelizowana ustawa Prawo farmaceutyczne zobowiązuje podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do dobowego raportowania do ZSMOPL danych dotyczących obrotu lekami – stanów magazynowych, planowanych dostawach, zgłaszanych brakach. Według informacji z Ministerstwa Zdrowia, wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, jednakże po ostatnich nowelizacjach termin ostatecznej wymagalności jest jeszcze nieznany, ostatnia zmiana wskazuje na rozpoczęcie obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to konieczność dostosowania systemu SAP do przesyłania danych do ZSMOPL.
 

Aspekty prawne

12-go lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, powszechnie zwana „ustawą antywywozową”, która miała powstrzymać wywóz leków refundowanych za granicę i zapewnić dostępność do leków deficytowych na polskim rynku. Na jej mocy z dniem 1 stycznia
2017 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające dodatkowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o obrocie produktami leczniczymi. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy zostali zobowiązani do raportowania danych dotyczących obrotu lekami do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), w zakresie danych wskazanych w art. 72a ust. 2 – hurtownie oraz apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej oraz w zakresie danych z art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a-e i pkt 2-4 – podmioty odpowiedzialne.

ZSMOPL – czym jest?

ZSMOPL to system teleinformatyczny, który ma umożliwiać przekazywanie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dobowych  raportów dotyczących przeprowadzonych transakcji, stanów magazynowych, braków w dostępie do produktów monitorowanych. Głównym zadaniem systemu jest wsparcie organów administracji publicznej, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w prowadzeniu polityki lekowej państwa.

Co i kto podlega monitoringowi?

W ustawie wskazano trzy grupy asortymentów, które mają podlegać monitoringowi:

 1. Produkty lecznicze – substancje lub mieszaniny substancji, przedstawiane jako posiadające właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawane w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – substancje o specjalnym składzie i/lub sposobie przygotowania, co odróżnia je od powszechnie występujących i spożywanych środków spożywczych. Zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu wprowadzane są do obrotu w celu zaspakajania szczególnych potrzeb żywieniowych.
 3. Wyroby medyczne – narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały lub inne artykuły przeznaczone do używania w celach diagnostycznych lub terapeutycznych, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
  • diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
  • kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
  • badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
  • regulacji poczęć.

Codzienne raportowanie danych do ZSMOLP obowiązywać będzie: apteki (zarówno ogólnodostępne, jak i zakładowe oraz szpitalne), punkty apteczne, działy farmacji w placówkach służby zdrowia oraz podmioty lecznicze.

Podmioty lecznicze

Jako podmioty lecznicze wymienia się:

 • przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe, tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego ds. wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub szefa ABW, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w tym zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
 • przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280) lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny przekazuje do ZSMOPL dane o:

 • każdym fakcie zwolnienia serii produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie, wraz z informacją o numerze, dacie ważności i wielkości serii,
 • każdym fakcie zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, aptece szpitalnej lub działowi farmacji szpitalnej, szpitalowi lub innemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego,
 • stanach magazynowych produktów leczniczych,
 • planowanych dostawach produktów leczniczych, przeznaczonych do zbycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podaniem ilości opakowań jednostkowych oraz wskazaniem planowanego miejsca dostawy.

Pakiet SNP ZSMOPL i SNP ZSMOPL TRANSFER

Aby umożliwić firmom dostosowanie SAP na czas i najszybciej, jak to będzie możliwe, w nawiązaniu do aktualnie podanego terminu wymagalności, w SNP Poland już od jesieni 2016 r. pracuje specjalny zespół, złożony z konsultantów branżowych, logistycznych oraz specjalistów integracyjnych. Efektem jego pracy jest pakiet SNP Integracja SAP i ZSMOPL, wzbogacany i rozbudowywany na bieżąco, w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Zdrowia, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

W skład teamu ds. ZSMOPL weszli fachowcy z długoletnim doświadczeniem w projektach dla farmacji, konsultanci procesowi z obszaru logistyki, a także specjaliści od technologii integracyjnych. W drugiej połowie kwietnia zaprezentowaliśmy nasze rozwiązanie na webinarze, obecnie pracujemy nad dodatkowymi funkcjami.

SNP oferuje i rozwija pakiet gotowych funkcji, umożliwiających dostosowanie systemu SAP do przesyłania danych do ZSMOPL

Pakiet SNP Integracja SAP i ZSMOPL i SNP ZSMOPL TRANSFER” pozwala generować i przechowywać w systemie SAP wymagane prawem dane, służące do przygotowania komunikatów  oraz pozwala na automatyczne ich  wysyłanie do centralnego repozytorium danych ZSMOPL. Klienci, korzystający z rozwiązania, będą mieli możliwość wygenerowania informacji istotnych ze względu na wymagalność danych w komunikatach ZSMOPL na podstawie rejestrowanych w systemie SAP ruchów materiałowych i dokumentów faktur zakupowych i sprzedażowych, które będą przygotowywane dobowo (np. komunikat obrotów i stanów). Dzięki produktowi SNP ZSMOPL TRANSFER, system SAP prześle wymagane dane do ZSMOPL w formie plików XML, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Elementy pakietu SNP Integracja SAP i ZSMOPL:

 • zestaw niezbędnych danych słownikowych, uzupełniających dane podstawowe wymagane w poszczególnych komunikatach,
 • zestaw niezbędnych operacji/słowników, identyfikujących zdarzenia gospodarcze (m.in. w module SAP MM) i właściwe struktury organizacyjne ze względu na podmiot raportujący,
 • mechanizm pozyskiwania transakcji zarejestrowanych (istotnych dla ZSMOPL)  w systemie SAP w dedykowanych do tego celu tabelach, na potrzeby poszczególnych komunikatów ZSMOPL, wraz z weryfikacją kompletności ich danych pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Zdrowia,
 • przygotowanie, tworzenie i weryfikacja komunikatów XML (komunikat obrotów i stanów, komunikat zgłoszenia braków oraz komunikat planowania dostaw),

Elementy pakietu SNP ZSMOPL TRANSFER:

 • e-wysyłka komunikatów do centralnego systemu Ministerstwa Zdrowia,
 • obsługa certyfikatu,
 • odbiór i obsługa ewentualnych błędów otrzymywanych po wysłaniu poszczególnych komunikatów XML.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00