PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Policz szybko składniki swojego majątku

Inwentaryzacja środków trwałych i mobilne skanery kodów kreskowych

Udostępnij
Drukuj:
Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące pełne księgi rachunkowe, na mocy przepisów ustawy o rachunkowości, podlegają obowiązkowi okresowego przeprowadzania inwentaryzacji składników swojego majątku, która ma na celu weryfikację majątku jednostki gospodarczej, w szczególności zaś sprawdzenie, czy zapisy w księgach odpowiadają rzeczywistości.
 

Inwentaryzacja powinna odbywać się raz w roku obrotowym, ale ustawodawca przewidział ułatwienia, które pozwalają przeprowadzać ten proces rzadziej, na przykład raz na cztery lata, w przypadku, kiedy majątek firmy znajduje się na terenie strzeżonym.

Spis z natury a SAP ERP

W przypadku dużych jednostek gospodarczych, na których majątek trwały może składać się wiele oddalonych od siebie biur i zakładów, przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z przygotowaniem dużej operacji logistycznej. Najczęściej wykorzystywana metoda spisu z natury wiąże się z zaplanowaniem pracy dla kilku zespołów spisowych, których zadaniem jest weryfikacja rzeczywistego stanu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

W module aktywów trwałych w systemie SAP ERP możliwe jest przechowywanie informacji pochodzących z procesu inwentaryzacji. Każdy środek trwały może mieć przypisany numer inwentarzowy oraz datę ostatniego spisu wraz z dodatkowym komentarzem. W standardzie systemu SAP, oprócz kilku podstawowych raportów, nie zostały przewidziane żadne programy pozwalające przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji majątku, szczególnie w przypadku wielu setek lub tysięcy składników. Dlatego SNP Poland przygotowało rozwiązanie, które w znaczący sposób usprawni przeprowadzenie tej operacji.

Inwentaryzacja od SNP Poland

Rozwiązanie bazuje na metodzie spisu z natury, z tą różnicą, że zamiast tradycyjnej, drukowanej listy środków trwałych, spis przeprowadzany jest za pomocą przenośnych skanerów kodów kreskowych. Przygotowanie inwentaryzacji rozpoczyna się i kończy w systemie SAP. Opiera się na zbiorze specjalnie przygotowanych transakcji i raportów – napisanych w języku ABAP i dopasowanych do procesu w danej firmie. Proces zliczania składników majątku odbywa się za pomocą aplikacji pracującej na mobilnych skanerach kodów kreskowych z systemem Android.

Jednostka, która chciałaby korzystać ze skanowania kodów kreskowych, powinna przede wszystkim zadbać o to, żeby wszystkie składniki, podlegające spisowi, zostały oznaczone za pomocą naklejek z kodem kreskowym. Numer kodu kreskowego może być tworzony na podstawie numeru środka trwałego w systemie albo na podstawie osobnego numeru inwentarzowego. Kod kreskowy powinien jednoznacznie łączyć składnik majątku z kartoteką w systemie. Rekomendowane jest podejście, w którym każdy środek trwały posiada swój unikalny numer, a więc w ramach jednej kartoteki w systemie tworzy się jedną sztukę danego obiektu.

Przebieg procesu inwentaryzacji przy użyciu narzędzia SNP Poland

Inwentaryzację czas zacząć

Przygotowywanie procesu inwentaryzacji rozpoczyna się w systemie SAP od utworzenia list inwentaryzacyjnych. Na podstawie zarządzenia o inwentaryzacji, wydawanego zazwyczaj przez kierownika jednostki, tworzy się listy i komisje inwentaryzacyjne w przeznaczonych do tego transakcjach. W zależności od ustalonej w firmie procedury, listy inwentaryzacyjne mogą być tworzone według lokalizacji, grup środków trwałych, miejsca powstawania kosztów lub kombinacji tych parametrów. Z tego względu możliwe jest zastosowanie różnego rodzaju selekcji, które ułatwiają umieszczenie składników na odpowiednich listach. Po wywołaniu transakcji tworzenia listy z zadanymi parametrami, z systemu wybierane są środki trwałe spełniające warunki selekcji. Możliwa jest też dodatkowa, ręczna selekcja środków trwałych.

Z technicznego punktu widzenia lista inwentaryzacyjna zbudowana jest podobnie do dokumentu księgowego – posiada nagłówek oraz pozycje. W nagłówku listy znajdują się informacje wspólne dla całej listy – numer listy, data inwentaryzacji, jednostka gospodarcza, numery MPK lub lokalizacja środków trwałych. Pozycje na liście tworzą poszczególne numery środków trwałych. Przechowywanie list inwentaryzacyjnych, podobnie jak innych dokumentów w SAP, zapewnia do nich dostęp na potrzeby raportów historycznych oraz bieżących, zbierając wszelkie informacje o inwentaryzacjach majątku w jednym systemie.

W osobnym zestawie transakcji wprowadza się nazwiska członków komisji inwentaryzacyjnych. Dzięki temu można połączyć listy środków trwałych z osobami odpowiedzialnymi za ich zliczenie oraz przewidzieć czasochłonność procesu dla każdego zespołu.

Skanery kodów kreskowych

Kiedy listy spisowe są przygotowane w systemie SAP, możliwe jest ich pobranie na skanery kodów kreskowych. Rozwiązanie SNP na skanery jest przygotowane do instalacji na urządzeniach pracujących na systemie operacyjnym Android. Ze względu na swoją uniwersalność i możliwość instalacji wielu aplikacji, urządzenia tego typu można wykorzystać również do innych zadań w firmie. Skanery wymagają połączenia z Internetem (za pomocą sieci WIFI lub karty SIM) w celu pobrania i wysłania danych do SAP, ale proces przeprowadzania spisu nie wymaga połączenia z siecią. Wymiana informacji pomiędzy skanerem a SAP odbywa się za pomocą przygotowanego web service typu REST oraz interfejsu RFC (Remote Function Call), który pobiera dane do SAP i wysyła je na zewnątrz.

Komisje inwentaryzacyjne wyposażone są w skanery, na które zostaje pobrana lista środków trwałych podlegających spisowi. Po sczytaniu kodu kreskowego, na wyświetlaczu skanera pojawiają się informacje o środku trwałym z systemu SAP. Komisja ma wtedy możliwość weryfikacji tych informacji ze stanem faktycznym oraz dopisania swoich uwag. Lista środków pobrana na aplikacje zostaje zaktualizowana o informację o „zliczeniu” składnika przez komisję. Kiedy komisja kończy pracę, odsyła uaktualnione listy z powrotem do systemu SAP.

Protokoły po inwentaryzacji

Po zgromadzeniu danych ze wszystkich komisji spisowych, należy przeanalizować rezultaty inwentaryzacji. Zgodnie z ustawowymi wymaganiami, należy sporządzić protokoły ze spisu z natury oraz opisać i wyjaśnić wykryte różnice inwentaryzacyjne. Do tego celu zostały przygotowane transakcje w SAP, które dają możliwość pracy z danymi pozyskanymi od komisji inwentaryzacyjnych oraz pozwalają na wydruk oficjalnych protokołów, wymagających tylko podpisu. Ponieważ proces wyjaśniania różnic może być czasochłonny, istnieje możliwość zapisywania rezultatów swojej pracy na bieżąco, wraz z roboczymi komentarzami na wewnętrzne potrzeby zespołu. Ostatni punkt w procesie to przypisanie na kartotekach środków trwałych daty ostatniej inwentaryzacji.

Narzędzie SNP do inwentaryzacji to:

 • Zestaw transakcji w SAP przystosowanych do procesu inwentaryzacji w przedsiębiorstwie
 • Aplikacja na system Android do zainstalowania na skanerach kodów kreskowych
 • Gotowe do podpisu wydruki protokołów inwentaryzacyjnych z systemu SAP
 • Dostęp do informacji z bieżących i przeszłych inwentaryzacji majątku za pomocą dedykowanych raportów w SAP
 • Usprawnienie procesu przygotowywania i rozliczania inwentaryzacji

Ekran logowania aplikacji przed i po wypełnieniu danych. Dane o komisjach inwentaryzacyjnych utworzonych na potrzeby danej inwentaryzacji pobierane są z SAP. Komisja loguje się za pomocą ustawionego w SAP loginu i hasła.

Główne menu aplikacji. Przed rozpoczęciem skanowania kodów kreskowych należy pobrać środki trwałe uprzednio przygotowane na listach inwentaryzacyjnych w systemie SAP.

Ekran wyświetlający dane środka trwałego po zeskanowaniu. Informacje o składniku majątku zostały pobrane z systemu SAP.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00