PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Rozliczenia z PFRON bezpośrednio w systemie SAP

Łatwiejsze korzystanie z SOD (Systemu Obsługi Dofinansowań)

Udostępnij
Drukuj:
Przygotowane przez SNP rozszerzenie standardu mySAP HR pozwala sprawnie rozliczać się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – w oparciu o dane z systemu SAP.
 

Adresatem produktu SOD w mySAP HR są firmy użytkujące system mySAP HR, które z tytułu zatrudniania pracowników niepełnosprawnych otrzymują środki z PFRON, a zwłaszcza przedsiębiorstwa posiadające status ZPChR (Zakład Pracy Chronionej).

Wymagający SOD

Zgodnie z prawem, firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, co wiąże się z określonymi obowiązkami.

Między innymi, co miesiąc należy przesłać sprawozdanie miesięczne z danymi osobowymi i płacowymi niepełnosprawnych pracowników. Ponadto, co roku trzeba rozliczyć się z dofinansowania za minione 12 miesięcy, przedstawiając skumulowane dane za cały rok.

Przepisy wymagają, aby dane te były przesyłane do PFRON za pośrednictwem aplikacji SOD (System Obsługi Dofinansowań), w określonym formacie.

Niewywiązywanie się z terminów przesyłania sprawozdań, błędy w danych lub ich formacie mogą powodować opóźnienia w wypłacie dofinansowania, a w skrajnych wypadkach nawet jego utratę.

Można i ręcznie

Z przygotowaniem danych w odpowiednim dla SOD formacie firmy radzą sobie na dwa sposoby:

 • ręczne wprowadzanie wszystkich danych o pracownikach,
 • automatyczne generowanie wymaganych dokumentów z systemu informatycznego.

Pierwszy sposób jest najbardziej pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem błędów, mogących skutkować oderwaniem od danych zawartych w SAP (w module HR-PA i w bieżących danych, wynikających z rozliczania listy plac).

Drugi sposób, opierający się na wykorzystaniu zdefiniowanych przez PFRON formatów danych, wymaga niezawodnego rozwiązania informatycznego, które będzie automatycznie zbierać i generować dane w wymaganym formacie.

SOD bezpośrednio w SAP

W odpowiedzi na tą potrzebę SNP przygotowało rozwiązanie SOD w mySAP HR, będące rozszerzeniem standardu systemu SAP. Jego głównym elementem jest interfejs, łączący system mySAP HR z SOD.

Pakiet pozwala na generowanie bezpośrednio z mySAP HR aktualnych danych o niepełnosprawnych pracownikach, a następnie na wysłanie ich do aplikacji SOD w akceptowanym przez nią formacie. Rozwiązanie umożliwia też korygowanie przesyłanych danych i udostępnia ich historię. „SOD w mySAP HR” usprawnia zarówno rozliczenia miesięczne (dokumenty INF-D-P), jak i rozliczenia roczne (dokumenty INF-D-R).

Od nazwiska po listę płac

Zapewniana przez SOD w mySAP HR integracja dotyczy szerokiego zakresu danych pracowniczych. Dla rozliczenia miesięcznego rozwiązanie wykorzystuje wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia identyfikacji pracownika po stronie PFRON.

Wymieńmy tu takie dane jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego i numer PESEL, kody wykształcenia i zawodu, dane o wymiarze czasu pracy pracownika. Uwzględnia się też specyficzne aspekty określania wieku emerytalnego, jak również potencjalną możliwość zatrudnienia pracownika w więcej niż jednym zakładzie pracy. Moduł wykorzystuje również dane listy płac, pochodzące z okresu odpowiedniego dla danego okresu dokumentu INF-D-P.

Rozliczenie roczne zostało przygotowane dla przypadku, gdy pracodawca ryczałtowo rozlicza się z uzyskanego dofinansowania. „SOD w mySAP HR” wykorzystuje wówczas dane powstałe podczas przygotowywania zestawień miesięcznych.

Uwzględnia przy tym m.in.: wielkość środków przekazywanych na ZFRON (Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i koszty płac po stronie pracodawcy. Pozwala ponadto śledzić zmiany w systemie z dokładnością do jednego miesiąca, co daje możliwość łatwego uzyskiwania aktualnych informacji w trakcie roku rozliczeniowego.

Co siedzi w środku

Uruchomienie SOD w mySAP HR wiąże się m.in. z rozszerzeniem przechowywanych w mySAP HR danych pracowniczych (infotypy) o dane specyficzne dla SOD (określenie schorzeń specjalnych, wcześniejszej emerytury i wymiaru czasu pracy, dla którego przysługuje dofinansowanie).

Instalacja modułu wymaga też zbudowania dodatkowego infotypu przechowującego dane bieżące i historyczne dla rozliczeń miesięcznych oraz rocznych. Konieczne jest także określenie, które ze składników wynagrodzenia wchodzą w skład tzw. wynagrodzenia osiąganego i wynagrodzenia wypłacanego, oraz uzupełnienia schematu naliczania listy płac.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne uaktualnianie danych po stronie modułu HR-PA. W obowiązującym w HR-PY cyklu naliczania listy płac następuje uwzględnienie składników specyficznych dla SOD. Następnie moduł pobiera wymagane dane, „opakowuje” je w formacie XML, i umieszcza w plikach gotowych do importu. Tak przygotowane pliki można pobrać, wykorzystując aplikację SOD Offline dostarczaną przez PFRON, a potem przesłać wymagane dokumenty do aplikacji SOD na serwerze PFRON.

Pewniej i szybciej

Wykorzystanie SOD w mySAP HR wiąże się m.in. z następującymi korzyściami:

 • wykluczenie błędów mogących powstać podczas żmudnego „ręcznego” przenoszenia danych, zawartych w mySAP HR (zarówno w HR-PA jak i w HR-PY),
 • bezproblemowe dotrzymywanie wymaganych terminów rozliczeń – dane są generowane niezwłocznie i automatycznie po rozliczeniu listy płac w mySAP HR,
 • zmniejszenie pracochłonności przygotowania danych – oszczędność czasu dla specjalistów kadrowych,
 • zapewnienie pełnej spójności danych pracowniczych, przesyłanych do SOD, z danymi utrzymywanymi i zarządzanymi w mySAP HR.

Korzyści z SOD w mySAP HR:

 • wykluczenie błędów mogących powstać podczas żmudnego „ręcznego” przenoszenia danych, zawartych w mySAP HR (zarówno w HR-PA jak i w HR-PY)
 • bezproblemowe dotrzymywanie wymaganych terminów rozliczeń – dane są generowane niezwłocznie i automatycznie po rozliczeniu listy płac w mySAP HR
 • zmniejszenie pracochłonności przygotowania danych – oszczędność czasu dla specjalistów kadrowych
 • zapewnienie pełnej spójności danych pracowniczych, przesyłanych do SOD, z danymi utrzymywanymi i zarządzanymi w mySAP HR

Wśród pierwszych Klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie SOD w mySAP HR, jest m.in. Dramers SA, poznański producent kosmetyków i wyrobów toaletowych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00