PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP PI: Monitoring wymiany danych w heterogenicznym środowisku IT

Na straży porządku

Udostępnij
Drukuj:
Heterogeniczne środowiska informatyczne to codzienność wielu przedsiębiorstw. Wymiana danych pomiędzy SAP a innymi aplikacjami niezbędnymi dla działalności jest możliwa dzięki ich integracji. Jednak warunkiem pełnej i niezakłóconej integracji jest sprawne monitorowanie obiegu dokumentów pomiędzy systemami.
 

Większość firm korzystających z SAP korzysta także z innych aplikacji informatycznych, obsługujących zwykle wąską część działalności, specyficzne procesy. Zdarza się też, że inne niż SAP aplikacje wspierają podstawową działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Są to na przykład aplikacje do sterowania liniami produkcyjnymi, archiwizacji optycznej dokumentów, systemy billingowe, rozwiązania do obsługi handlu detalicznego, systemy kasowe itp.

Heterogeniczne środowiska informatyczne tworzą także różnie rozwiązania z rodziny produktów SAP, np. SAP ERP, SAP CRM, hurtownie danych.

Warunkiem zgodnego i wydajnego współdziałania wielu różnych systemów IT jest wdrożenie rozwiązania integracyjnego.

Obecnie w projektach integracyjnych SAP wykorzystywana jest platforma integracyjna SAP Process Integration (PI, dawniej XI) z rodziny SAP NetWeaver. PI zajmuje centralne miejsce w wymianie danych między systemami.

Strażnikiem, który dba o poprawność obiegu dokumentów, odpowiada za ich poprawne i spójne oznaczanie, umożliwia dotarcie do wcześniejszych wersji i pomaga identyfikować wprowadzanie zmiany jest narzędzie umożliwiające monitoring przepływu dokumentów na poziomie biznesowym, które zostało zaprojektowane i wdrożone przez SNP dla jednego z klientów.

Integracja w centrum uwagi

W krajobrazie systemowym SAP PI to nie tylko miejsce implementacji interfejsów. Platforma ta pełni też rolę brokera informacji. Umożliwia połączenia na poziomie business to business z partnerami handlowymi czy jednostkami organizacyjnymi przy wykorzystaniu standardów przemysłowych wymiany danych i komunikatów.

To również platforma łącząca aplikacje wewnątrz organizacji – zarówno rozwiązania SAP, jak i innych dostawców. PI integruje systemy, aplikacje, procesy i informację.

Atutem platformy SAP PI jest oddzielenie logiki interfejsów od warstwy technicznej – sposobu przesyłania komunikatów między systemami. Dokumenty mogą trafiać do PI np. w formacie Idoc, jako wywołania RFC czy też za pomocą poczty elektronicznej. Niezależnie od kanału każdy komunikat reprezentowany jest na poziomie logiki w postaci XML, a następnie poddawany transformacjom i mapowaniom.

SAP PI, jak na dużą platformę integracyjną przystało, jest wyposażony w narzędzia do monitoringu interfejsów. Umożliwiają one wgląd w stan adapterów, podgląd komunikatów czy analizę ewentualnych błędów w mapowaniach. Narzędzia te dostarczają jednak wyłącznie informacje techniczne na poziomie komunikatu, brakuje tu informacji biznesowej związanej z zawartością dokumentu.

Kanały komunikacji PI

SAP Process Integration może się komunikować z systemami nadawczymi i odbiorczymi za pomocą adapterów, obsługując między innymi:

 • dokumenty elektroniczne SAP (Idoc)
 • wywołania RFC
 • protokół HTTP
 • połączenia JDBC
 • pliki (FTP)
 • pocztę elektroniczną
 • SAP Business Connector
 • usługi sieciowe (SOAP)

Dla osoby obsługującej platformę integracyjną SAP PI odszukanie dokumentu o podanym numerze jest trudne, o ile nie dysponuje szczegółami technicznymi przesyłanego komunikatu – danymi o interfejsie, dokładnej dacie i godzinie nadania komunikatu.

Narzędzie do monitoringu opracowane przez SNP jest wdrażane na platformie SAP PI. W tym celu wykorzystywane jest jej centralne umiejscowienie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie wszystkich dokumentów przepływających między systemami.

Ponieważ każdy komunikat w PI jest przetwarzany w postaci XML, narzędzie jest całkowicie niezależne od wykorzystanego kanału komunikacji, jakim dokument dociera od nadawcy lub jest przesyłany do odbiorcy.

Ekstrakcja danych

Dotarcie do informacji biznesowej w dokumencie jest możliwe za pomocą techniki XPath – ścieżek wskazujących umiejscowienie danych w strukturze XML. Ścieżki te są definiowane dla każdego rodzaju monitorowanego dokumentu.

W ten sposób z dokumentu pobierane są wszystkie istotne z punktu widzenia monitoringu dane biznesowe, takie jak numer i data, oraz wszelkie dodatkowe informacje, np. numer klienta czy identyfikator użytkownika. Niezwykle istotne jest tu pobranie referencji do innych dokumentów, które zostaną później wykorzystane do automatycznego odtworzenia obiegu dokumentów.

Walidacja dokumentów

Na tym etapie narzędzie monitoringu oferuje funkcjonalność dodatkowej walidacji komunikatu. O ile SAP PI sprawdza poprawność komunikatu względem jego schematu, może zachodzić potrzeba sprawdzenia, czy przesłano wymagane dane i czy są one w odpowiednim formacie. W rozwiązaniu SNP istnieje możliwość zdefiniowania własnych reguł walidacji komunikatów – również bardzo zaawansowanych, z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanie komunikatu zostaje zatrzymane, a określone osoby mogą otrzymać powiadomienie o tym zdarzeniu pocztą elektroniczną.

Interfejs użytkownika

Całości rozwiązania dopełnia przyjazna aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja jest stworzona przy wykorzystaniu techniki BSP (Business Server Pages), czego istotną zaletą jest dostęp do niej bez użycia SAP GUI. Ma to duże znaczenie dla użytkowników systemów innych niż SAP, którzy nie muszą uczyć się obsługi nowej aplikacji.

Rozwiązanie do monitoringu pozwala na określenie wielu kryteriów wyszukiwania dokumentów: poza rodzajem i numerem dokumentu oraz przedziałem czasu można określić wartość dowolnego pola, dla którego zdefiniowano ścieżkę XPath. Możliwe jest więc wyszukanie dokumentów na przykład według wybranej jednostki organizacyjnej lub identyfikatora klienta, użytkownika czy magazynu.

Obieg dokumentów

Zaletą opracowanego przez SNP narzędzia do monitoringu jest identyfikacja powiązanych dokumentów referencyjnych, a następnie automatyczne odtworzenie z uzyskanych wyników obiegu dokumentów związanych z danym procesem biznesowym.

Korzystając z tego mechanizmu, użytkownik może błyskawicznie dotrzeć do wszystkich innych dokumentów powiązanych z tym, który go interesuje. Otrzymuje pełną informację o systemach, między którymi zostały one przesłane, o ich dacie i numerze oraz wszelkie inne dane pobrane z komunikatu.

Każdy dokument ma również przypisany unikalny identyfikator (GUID), który pozwala na techniczną analizę komunikatu odpowiadającego danemu dokumentowi przy użyciu standardowych narzędzi SAP PI.

Status dokumentu

W środowisku wielosystemowym, nawet po najlepiej przeprowadzonej integracji, trudno całkowicie ustrzec się błędów w przetwarzaniu dokumentu przesłanego z innego systemu. Dlatego ważne jest rozwiązanie, które pozwala szybko określić, czy wysłany dokument został poprawnie przetworzony, a jeśli tak nie jest – umożliwia dotarcie do przyczyny błędu.

Narzędzie do monitoringu również taką funkcjonalność posiada. Jego zadania nie kończą się z chwilą przesłania dokumentu do systemu odbiorczego. Docelowe aplikacje mogą być skonfigurowane tak, aby po odebraniu komunikatu odesłały informacje o wyniku jego przetwarzania. W SAP można to uzyskać za pomocą dokumentów typu ALEAUDIT lub SYSTAT.

Dzięki statusom zwrotnym użytkownik może się upewnić, że przesłany z jego systemu dokument został poprawnie przetworzony. Co więcej, z treści komunikatu zwrotnego może uzyskać informację o numerze dokumentu założonego w docelowym systemie.

Modelowanie procesu

Automatyczne odtwarzanie obiegu dokumentów za pomocą referencji pozwala na dotarcie do historii wybranego dokumentu. Narzędzie SNP pozwala również na wgląd w całość procesu biznesowego: dla procesów można zamodelować ich przebieg, określając kolejne przesyłane między systemami dokumenty.

Dzięki temu wyszukiwanie dokumentów działa w obu kierunkach, a użytkownik zyskuje możliwość prześledzenia, na którym etapie realizacji znajduje się proces biznesowy.

Dzięki przedstawionemu rozwiązaniu użytkownicy uzyskują szybki dostęp do informacji o dalszym przebiegu procesu biznesowego po wysłaniu dokumentu z obsługiwanego przez nich systemu. Unikają przy tym niedogodności, jakie mogą występować w organizacjach korzystających z wielu systemów – nie ma potrzeby komunikowania się z użytkownikami innego systemu, wyeliminowane są także trudności związane z inną terminologią czy choćby zasadami numeracji dokumentów.

Przezroczyste narzędzie

Rozbudowana funkcjonalność opracowanego przez SNP narzędzia do monitoringu jest osiągalna nie tylko przy nowych przedsięwzięciach integracyjnych. Dużą zaletą narzędzia jest jego „przezroczystość” – może być ono wykorzystane również w istniejących już interfejsach, bez konieczności ich ponownej implementacji.

Podstawowym zadaniem interfejsów na platformie SAP PI jest mapowanie komunikatu. Jest ono realizowane przez klasy mapujące w języku ABAP lub Java, transformacje XSLT lub mapowania graficzne. Klasa monitoringu, dzięki implementacji tego samego interfejsu co klasy mapujące, może być dodatkowym krokiem mapowania, niewpływającym na zawartość komunikatu.

Wydajniejszym rozwiązaniem jest jednak rozszerzenie funkcjonalności wykorzystywanych klas mapujących poprzez dziedziczenie. Oba sposoby nie wymagają zmian w implementacji samych mapowań, a monitoring funkcjonuje bez ingerencji w pracę interfejsu.

Zadaniem tak „podłączonej” klasy monitoringu jest zdeterminowanie rodzaju przesyłanego dokumentu, wybór ścieżek XPath wskazujących istotne dane, następnie pobranie cech dokumentu – wszystkich jego referencji – i zapisanie ich w bazie danych. Rozwiązanie korzysta przy tym z własnych tabel baz danych, co pozwala na ich optymalizację indeksami, bez ingerencji w struktury SAP PI.

Monitoring przez WWW

Opracowane przez SNP narzędzie do monitoringu obiegu dokumentów między zintegrowanymi systemami wykorzystuje zalety platformy SAP PI, uzupełniając jej funkcjonalność o dostęp do informacji biznesowej.

Użytkownicy zyskują uniwersalne narzędzie, umożliwiające śledzenie realizacji procesu biznesowego poprzez w pełni zautomatyzowane dotarcie do wszystkich dokumentów uczestniczących w tym procesie.

Gromadzenie zarówno informacji o przesyłanych dokumentach, jak i statusów zwrotnych pozwala na szybkie potwierdzenie poprawnego odebrania dokumentu przez system docelowy, jak i dotarcie do przyczyny ewentualnego błędu. Funkcjonalność ta jest osiągalna z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji i obsługi dodatkowego oprogramowania jak SAP GUI.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00