PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Credit Controller - lepsza kontrola danych kredytowych w SAP

Wsparcie dla standardowych procedur raportowych

Udostępnij
Drukuj:
SNP Credit Controller to dostępne w ofercie SNP SAP Add-ons narzędzie do kontroli danych kredytowych płatnika w SAP. Wspomaga standardowe procedury raportowe i skupia w jednym miejscu dane kredytowe klientów, wartość dostępnego kredytu oraz pojedynczych dokumentów, które wpływają na jego zużycie. Pomaga zachować dobre relacje z klientami, a równocześnie dba o płynność finansową dzięki szybkiemu identyfikowaniu niewypłacalnych kontrahentów.
 

Kontrola kredytu kupieckiego jest jedną z podstawowych funkcjonalności w procesie sprzedaży. Z biznesowego punktu widzenia ma znaczenie strategiczne. Zapobiega sytuacjom, w których dodatkowe towary lub usługi byłyby dostarczane odbiorcom niewywiązującym się z płatności powyżej uzgodnionego limitu. Kontrola kredytu pozwala uniknąć firmie kłopotów z płynnością finansową lub nawet poważnych strat w przypadku, gdy klient okaże się niewypłacalny (przekroczenie limitu kredytowego może oznaczać, że nasz partner ma problemy finansowe).

Z drugiej strony kontrola kredytu kupieckiego ma też wpływ na budowanie relacji z klientem. Odmowa dostawy towarów lub usług z powodu nieznacznie przekroczonego limitu może te relacje zepsuć. Istotne jest zatem, aby dane, na których opieramy się podczas kontroli wykorzystania kredytu, były precyzyjne i wiarygodne.

Jak to działa w SAP?

Zasadę działania kredytu kupieckiego w SAP w dużym uproszczeniu można opisać w następujących krokach:

 • dla określonego partnera (płatnika) wprowadza się maksymalną kwotę kredytu, który z danym partnerem został ustalony podczas negocjacji handlowych;
 • w trakcie przetwarzania dokumentów SD system sprawdza, czy dla danego partnera saldo udzielonego kredytu kupieckiego nie zostało przekroczone;
 • jeżeli klient przekroczy limit przydzielonego mu kredytu, system może zablokować dalsze procesowanie danej sprzedaży (blokada kredytowa);
 • uprawniony użytkownik może zwolnić dany proces sprzedażowy do dalszego przetwarzania.

Wykorzystanie limitu kredytowego przez danego płatnika składa się z następujących wartości:

 • otwarte zlecenia sprzedaży – nowe dokumenty sprzedaży, dla których nie utworzono jeszcze dostaw;
 • otwarte dostawy – nowe dostawy, dla których jeszcze nie utworzono faktur;
 • otwarte faktury – nowe faktury, dla których nie utworzono jeszcze dokumentów księgowych;
 • otwarte pozycje FI – księgowania należności w module FI, dla których pozycja rozrachunkowa pozostaje otwarta (istotna jest pozostała otwarta kwota rozrachunku).

W pracującym systemie SAP może być jednocześnie przetwarzanych bardzo wiele otwartych procesów sprzedaży dla danego płatnika. Każdorazowe wyliczanie wymienionych wyżej wartości byłoby czasochłonne, dlatego system nie wylicza ich za każdym razem. Zamiast tego wartości wykorzystanego kredytu utrzymywane są w postaci zagregowanej. Są one aktualizowane przy każdym zapisie dokumentu SD (jedynie wartość otwartych pozycji FI jest liczona na bieżąco).

Przy tworzeniu zlecenia sprzedaży wartość zlecenia zwiększa kwotę wykorzystanego kredytu w pozycji „otwarte zlecenia”. Każda edycja zlecenia sprzedaży powoduje aktualizację wartości „otwarte zlecenia” w taki sposób, że odejmowana jest wartość zlecenia przed zmianami użytkownika, a dodawana jest wartość po zmianach.

Przy utworzeniu w referencji do zlecenia dostawy pozycja „otwarte zlecenia” jest umniejszana, a jego wartość zwiększa pozycję „otwarte dostawy”. Analogicznie przy fakturowaniu dostawy pozycja „otwarte dostawy” jest umniejszana, a zwiększana jest pozycja „otwarte faktury”, która z kolei jest umniejszana po utworzeniu dowodu księgowego. Następnie wartość otwartej pozycji rozrachunkowej przechodzi do modułu FI, gdzie czeka na rozliczenie. Proces ten przedstawia tabela poniżej.

Bardziej „technicznie”

W ramach funkcjonalności wspierających procesy logistyczne w SAP istnieje tzw. Logistics Information System. Jego część dedykowana dla procesów SD nazywa się SIS – Sales Information System.

W dużym skrócie mechanizm ten opiera się na:

 • tzw. strukturach informacyjnych – czyli tabelach, w których przechowywane są zagregowane wartości sprzedaży (np. wartość sprzedaży określonej grupy materiałów w podziale na miesiące obrachunkowe). Jedna ze standardowych struktur dedykowana jest do obsługi funkcjonalności kontroli kredytowej – zawiera wartość otwartych zleceń, dostaw i faktur dla danego płatnika w ramach obszaru kontroli kredytowej;
 • programach, które są automatycznie uruchamiane przy zapisie dokumentów SD. Programy te aktualizują wartości w strukturach informacyjnych. Warto wiedzieć, że nie są one uruchamiane od razu – przy zapisie dokumentu SD, ale później – z niższym priorytetem, aby czasochłonne przetwarzanie struktur informacyjnych nie zakłócało bieżącej pracy użytkowników.

Co może pójść nie tak?

SIS jest funkcjonalnością bardzo wrażliwą na pojawiające się w systemie problemy konfiguracyjne lub techniczne.

Typowymi przyczynami pojawiających się błędów są:

 • zmiany w konfiguracji dotyczące kontroli kredytowej (determinacja obszaru kontroli kredytowej lub klasy ryzyka, przypisanie rodzajów dokumentów do kontroli kredytowej, zmiany w danych podstawowych partnera mających wpływ na sposób przeprowadzenia kontroli kredytu). Każdorazowo po wprowadzeniu do systemu produkcyjnego takich zmian konieczne jest przegenerowanie struktur informacyjnych;
 • zawieszone programy aktualizujące struktury informacyjne (tzw. update task V2). Konieczne jest śledzenie, czy aktualizacje SIS wykonują się prawidłowo. Jeżeli nie, trzeba spróbować ponowić ich wykonanie lub przegenerować struktury informacyjne;
 • Błędy w rozszerzeniach – przy każdym uruchomieniu zapisu dokumentu SD aktualizowane są wartości w strukturze informacyjnej; programy SD są tak zbudowane, że zawierają wewnętrze tabele z danymi przed zmianami użytkownika i po zmianach. „Stare” wartości aktualizują strukturę informacyjną ze znakiem minus, a nowe – z plus. Jeżeli rozszerzenie w nieprawidłowy sposób modyfikuje wartości w tych tabelach wewnętrznych, to struktura informacyjna może być aktualizowana nieprawidłowo.

Co wtedy?

Niestety, system nie ma wbudowanego zabezpieczenia wykrywającego przypadek, w którym wartości w strukturze informacyjnej są nieprawidłowe. Niezgodności są zazwyczaj ujawniane przez użytkownika, który obsługując klienta, natrafia na zablokowane procesy sprzedaży.

Co gorsza, standardowa funkcjonalność SAP pokazuje jedynie wartości zagregowane. Weryfikacja ich poprawności jest bardzo skomplikowana i może pochłonąć sporo czasu (wyszukanie otwartych zleceń, dostaw, faktur oraz ich analiza).

W przypadku stwierdzenia błędu – pozostaje jedynie przebudowanie struktury informacyjnej za pomocą standardowego programu naprawczego (co oznacza usunięcie wpisów w strukturze informacyjnej i wyliczenie jej wartości od nowa).

SNP Credit Controller

W celu wsparcia pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i rozliczenia z odbiorcami w weryfikacji działania funkcjonalności kontroli kredytowej, SNP opracowało autorskie narzędzie SNP Credit Controller, które:

 • pozwala na porównanie wartości w strukturze komunikacyjnej z kwotami wyliczonymi na podstawie dokumentów (weryfikacja poprawności wpisów w strukturze informacyjnej);
 • w przypadku niezgodności – wyświetla listę otwartych zleceń, otwartych dostaw, niezaksięgowanych faktur oraz otwartych pozycji FI, które składają się na wartość wykorzystanego kredytu.

Udostępniony użytkownikom kokpit kontrolera umożliwia wyświetlenie listy pojedynczych pozycji otwartych dokumentów SD oraz FI. SNP Credit Controller jest rodzajem multitransakcyjnego narzędzia znanego z rozwiązań SAP. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i wykorzystuje standardowe działania w zakresie selekcji danych, raportowania, wyświetlania szczegółów, ekranów i podekranów.

Wybór danych

Wybór danych następuje na podstawie obszaru kontroli kredytowej lub według płatnika.

W SNP Credit Controller wybór danych następuje na podstawie obszaru kontroli kredytowej lub według płatnika

Obszar roboczy

Główny obszar roboczy został zorganizowany w formie trzech obszarów oraz okien dialogowych i dodatkowych ekranów do wyświetlania listy dokumentów. Po jego uruchomieniu wyświetlone zostają dane podstawowe według konfiguracji obszarów kontroli kredytowej oraz dane sumaryczne poszczególnych płatników w obszarze.

W obszarze roboczym wyświetlane są dane podstawowe według konfiguracji obszarów kontroli kredytowej oraz dane sumaryczne poszczególnych płatników w obszarze. Analiza rozpoczyna się po dwukrotnym kliknięciu na drzewie w pozycję płatnika lub w węzeł obszaru kontroli kredytowej

Analiza

Właściwa analiza rozpoczyna się po dwukrotnym kliknięciu na drzewie w pozycje płatnika lub w węzeł obszaru kontroli kredytowej.

Badanie realizowane jest dla poszczególnych płatników, z wykorzystaniem obiegu dokumentów obszaru SD oraz danych poszczególnych pozycji dla dokumentów zleceń, dostaw, faktur oraz dokumentów księgowych.

Górny obszar przedstawia sumaryczny wynik analizy płatników według obszaru. Analiza umożliwia wyświetlenie listy otwartych pozycji dokumentów z kwotami.

Wyświetlana lista wynikowa umożliwia sortowanie, agregowanie, zapis do pliku PC oraz przechodzenie do dokumentów poprzez aktywne linki.

Wyświetlanie szczegółów – lista otwartych pozycji dokumentów z kwotami

Spójność danych kredytowych

Autorskie rozwiązanie SNP Credit Controller pomaga identyfikować pozycje dokumentów, które mogą być przyczyną utraty płynności płatnika dla procesu sprzedaży. Umożliwia zapobieganie sytuacjom, w którym dodatkowe towary lub usługi byłyby dostarczane odbiorcom niewywiązującym się z płatności powyżej uzgodnionego limitu kredytu, co mogłoby oznaczać dla firmy kłopoty z płynnością finansową lub nawet poważne straty. Pozwala utrzymać spójność danych kredytowych.

Lista wynikowa umożliwia sortowanie, agregowanie, zapis do pliku PC oraz przechodzenie do dokumentów poprzez aktywne linki

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00